Všeobecné obchodné podmienky

Obchodná spoločnosť Speage s.r.o., IČO: 50998650, so sídlom Pokroku 3, 040 11 Košice – mestská časť Západ, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd.: Sro, vl. č.: 41922/V, web: www.speage.com, e-mail: admin@speage.com, tel.: 0915 123 751 (ďalej ako „Speage“) vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky poskytovania Služieb Speage:

OBSAH:
I. Úvodné ustanovenia
II. Všeobecné podmienky poskytovania a využívania služieb
III. Registrácia a zriadenie Užívateľského konta
IV. Prístup do Užívateľského konta a využívanie Služieb
V. Práva a povinnosti Speage a Užívateľov
VI. Práva a povinnosti Užívateľov
VII. Trvanie zmluvy
VIII. Záverečné ustanovenia

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú záväzným spôsobom práva a povinnosti medzi Speage a Užívateľmi, ktorí využívajú alebo majú záujem využívať služby definované v týchto Všeobecných obchodných podmienkach spočívajúce v sprístupňovaní online platformy pre sprostredkovanie komunikácie medzi Užívateľmi v cudzom jazyku, resp. v súvislosti s výučbou cudzích jazykov a v poskytovaní ďalších služieb uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej ako „VOP“).

1.2. Predmetom týchto VOP je úprava podmienok poskytovania Služieb Speage a úprava ďalších súvisiacich vzťahov a skutočností, ktorých vznik, existencia, zmena alebo zánik súvisí s poskytovanými Službami, úprava podmienok uzavretia, zmien a zrušenia zmluvných vzťahov medzi Užívateľmi a Speage a medzi Užívateľmi navzájom, ako aj určenie záväzných pravidiel a podmienok užívania platformy Speage.

1.3. Služby poskytované Speage spočívajú najmä v sprístupňovaní Užívateľského obsahu, v sprístupňovaní informácií z Užívateľských profilov medzi registrovanými Užívateľmi, v sprístupňovaní možnosti nadviazania vzájomného kontaktu a komunikácie medzi Užívateľmi (Študentmi a Lektormi) prostredníctvom webovej stránky Speage: www.speage.com, prípadne inej webovej stránky alebo aplikácie, prostredníctvom ktorej Speage sprístupňuje služby (ďalej ako „online platforma“), v sprístupňovaní platformy pre uzavretie Zmluvy o poskytovaní Služieb Lektora, v zastupovaní Študentov pri rokovaniach s Lektormi a pri riešení nezhôd s Lektormi súvisiacich s využívaním Služieb Lektora a v poskytovaní ďalších súvisiacich služieb alebo plnení uvedených v týchto VOP. Užívatelia služieb môžu prostredníctvom online platformy Speage nadviazať vzájomný kontakt, uzavrieť Zmluvu o poskytovaní Služieb Lektora, dohodnúť medzi sebou podmienky vzájomnej komunikácie a výučby cudzích jazykov, ponúkať, poskytovať alebo využívať služby ďalších Užívateľov a spolupracovať medzi sebou navzájom pri využívaní služieb.

1.4. Speage na základe týchto VOP ani žiadnych súvisiacich zmluvných vzťahov a skutočností neposkytuje ani sa nezaväzuje poskytovať služby vyučovania v odbore cudzích jazykov.

1.5. Neoddeliteľnú súčasť týchto VOP tvoria: (i) Platobné podmienky, (ii) Podmienky poskytovania Služieb Lektora. Ak nie je v jednotlivých ustanoveniach týchto VOP alebo ďalších zmluvných dokumentov uvedené odchýlne dojednanie alebo ak platnosť niektorých ustanovení týchto VOP nie je výslovne vylúčená alebo modifikovaná, platí v prípade ich vzájomného rozporu nasledovné poradie záväznosti: 1. VOP, 2. Platobné podmienky, 3. Podmienky poskytovania Služieb Lektora.

1.6. Pre účely týchto VOP majú pojmy uvedené v tomto článku nasledujúci význam, ak nie je uvedené inak v ostatných ustanoveniach vzťahujúcich sa na poskytovanie služieb alebo úpravu vzájomných vzťahov upravených týmito VOP alebo ak zo samotného obsahu a charakteru ostatných ustanovení VOP nevyplýva inak:

a) Služby alebo Služby Speage: služby poskytované Speage na základe zmluvy uzatvorenej s Užívateľom v súlade s týmito VOP, predmetom ktorých je najmä sprístupňovanie Užívateľského obsahu, sprístupňovanie informácií z Užívateľských profilov medzi registrovanými Užívateľmi, sprístupňovanie možnosti nadviazania vzájomného kontaktu, zmluvného vzťahu a komunikácie medzi Užívateľmi prostredníctvom online platformy prevádzkovanej Speage dostupnej z https://www.speage.com alebo iným spôsobom prostredníctvom internetového spojenia a zastupovanie Študentov pri rokovaniach s Lektormi a pri riešení nezhôd súvisiacich s využívaním Služieb Lektora. Na využívanie Služieb je potrebné pripojenie k verejnej elektronickej komunikačnej službe prenosu dát, vrátane na to určených zariadení a aplikácií. Speage neposkytuje Užívateľom služby pripojenia k sieti internet, služby prenosu dát ani žiadne iné obdobné služby alebo plnenia.

b) Užívateľ: subjekt, ktorý si zriadi Užívateľské konto a zaregistruje sa za účelom využívania Služieb alebo osoba, ktorá využíva Služby v mene registrovaného Užívateľa, ktorý je právnickou osobou alebo organizáciou, prípadne tiež žiadateľ o registráciu.

c) Lektor: Užívateľ, ktorý pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku ponúka a poskytuje za odplatu služby komunikácie v cudzom jazyku alebo výučbu cudzích jazykov a ktorý má záujem o sprístupňovanie svojho Užívateľského obsahu, nadviazanie vzájomného kontaktu a komunikácie so Študentom a uzavretie zmluvného vzťahu so Študentom prostredníctvom Speage.

d) Študent: Užívateľ, ktorý má záujem o sprístupnenie Užívateľského obsahu, o nadviazanie vzájomného kontaktu a komunikácie s Lektorom, o uzavretie zmluvného vzťahu s Lektorom prostredníctvom Speage a využívanie služieb Lektora, ako aj o zastupovanie pri rokovaniach s Lektormi a pri riešení nezhôd súvisiacich s využívaním Služieb Lektora, za dojednanú odplatu a podmienok stanovených týmito VOP.

e) Služby Lektora: služby ponúkané alebo poskytované Lektorom, zahŕňajúce najmä individuálne hodiny výučby cudzieho jazyka a služby komunikácie v cudzom jazyku za dojednanú odplatu, využívajúc Služby poskytované Speage.

f) Užívateľský obsah: akýkoľvek obsah (všetky informácie, textové súbory, zvukové, obrazové alebo videozáznamy a iný materiál), ktorý Užívateľ sprístupní, zverejní, publikuje, poskytne, zdieľa alebo zahŕňa vo svojom Užívateľskom profile alebo ktorý poskytne Speage pre propagačné účely s cieľom sprístupniť ho prostredníctvom webovej stránky Speage alebo inej aplikácie alebo služby Speage k dispozícii iným Užívateľom alebo tretím subjektom.

g) Zmluva o poskytovaní Služieb Lektora: zmluva uzatvorená medzi Študentom a Lektorom prostredníctvom online platformy Speage, predmetom ktorej je poskytovanie Služieb Lektora. Zmluva je uzavretá okamihom záväzného potvrdenia výberu ponúkaných Služieb Lektora, rozsahu a času ich poskytovania a odplaty za ich poskytovanie zo strany Študenta aj Lektora formou zakliknutia príslušného políčka na online platforme po zadaní autorizačných údajov.

h) Obsah Speage: akýkoľvek obsah (všetky informácie, textové súbory, zvukové, obrazové alebo videozáznamy a iný materiál), ktorý Speage sprístupní prostredníctvom webovej stránky Speage alebo inej aplikácie alebo služby Speage alebo propagačnej kampane a sociálnych médií, s výnimkou Užívateľského obsahu.

i) Užívateľské konto: účet zriadený Užívateľovi, prostredníctvom ktorého Užívateľ vstupuje do svojho Užívateľského profilu a využíva Služby Speage.

j) Užívateľský profil: časť Užívateľského konta, ktorá slúži na uverejňovanie a zobrazovanie informácií o Užívateľovi podľa podmienok stanovených týmito VOP. Užívateľský profil slúži výlučne jedinému Užívateľovi.

k) Autorizačná požiadavka: žiadosť Užívateľa podaná prostredníctvom jeho Užívateľského konta po zadaní užívateľského mena a hesla a prípadne ďalších autorizačných údajov. Heslo pre vstup do Užívateľského konta je možné kedykoľvek zmeniť alebo získať nové, a to na základe prístupu k e-mailovej stránke, ktorá je pod daným účtom v Užívateľskom konte evidovaná alebo na základe overenej žiadosti Užívateľa.

l) Škodlivý obsah: taký obsah Užívateľského konta alebo Užívateľského profilu, ktorý je v rozpore so (i) zákonmi alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, (ii) dobrými mravmi, (iii) zásadami poctivého obchodného styku, (iv) obchodnými zvyklosťami, (v) rozhodnutím súdov a iných orgánov verejnej moci alebo (vi) právami a oprávnenými záujmami Speage alebo tretích osôb.

Článok II.
Všeobecné podmienky poskytovania a využívania služieb

2.1. Služby poskytované prostredníctvom online platformy Speage je za podmienok uvedených v týchto VOP oprávnený využívať registrovaný Užívateľ, ktorý má zriadený Užívateľský účet (konto), má právnu subjektivitu a je plne spôsobilý k právnym úkonom. Užívateľ sa zaväzuje za poskytované Služby platiť odplatu podľa Platobných podmienok a dodržiavať všetky podmienky a pokyny Speage vzťahujúce sa na poskytovanie Služieb.

2.2. Tieto podmienky predstavujú záväzné zmluvné dojednania medzi Užívateľom a Speage a v stanovených prípadoch aj medzi Užívateľmi navzájom. Užívateľ súhlasí s tým, že bude pri využívaní Služieb a online platformy Speage právne viazaný týmito VOP a zaväzuje sa tieto VOP v celom rozsahu a bez výhrad dodržiavať. V prípade nesúhlasu Užívateľa s týmito VOP Užívateľ nemá právo využívať Služby ani inak pokračovať v používaní online platformy Speage; ak Užívateľ napriek svojmu nesúhlasu s týmito VOP vo využívaní Služieb pokračuje, vzťahujú sa na neho tieto VOP a z nich vyplývajúce práva a povinnosti v plnom rozsahu.

2.3. Online platforma Speage, vrátane webovej stránky Speage www.speage.com alebo akejkoľvek inej webovej stránky alebo aplikácie, prostredníctvom ktorej Speage poskytuje Služby, predstavuje online priestor pre vzájomnú komunikáciu a jazykové vzdelávanie, kde Užívatelia, tak Študenti, ako aj Lektori, môžu využívať výhody plynúce z priamej komunikácie medzi sebou navzájom. Speage nie je zmluvnou stranou žiadnej dohody uzavretej medzi Študentom a Lektorom ani účastníkom žiadneho právneho vzťahu vyplývajúceho zo zmluvného vzťahu medzi Študentom a Lektorom alebo medzi Užívateľmi navzájom.

2.4. Užívatelia berú na vedomie a súhlasia s tým, že ak v týchto VOP nie je výslovne uvedené inak, Speage nevykonáva žiadnu kontrolu ani dohľad nad činnosťou, konaním a aktivitami jednotlivých Užívateľov, Lektorov ani Študentov, ani nad akýmikoľvek službami alebo plneniami, ktoré medzi sebou navzájom poskytujú alebo záväzkami, ku ktorým sa zaviazali, a nenesie zodpovednosť za žiadne konania ani následky konaní alebo opomenutí konaní jednotlivých Užívateľov ani žiadnu inú zodpovednosť v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

2.5. Užívateľ, ktorý sa rozhodol využívať Služby Speage ako Lektor, potvrdzuje a súhlasí s tým, že je subjektom nezávislým od Speage, ktorý koná výlučne pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a na svoj účet za účelom dosahovania zisku, nie menom, na účet ani za účelom dosahovania zisku v prospech Speage. Ide o samostatný právny subjekt, ktorý nie je zamestnancom, spoločníkom, ani ovládajúcou osobou Speage z akéhokoľvek dôvodu. Ak v týchto VOP nie je uvedené inak, Speage nevykonáva kontrolu ani dohľad nad uskutočňovaním žiadnych aktivít Lektora ani Služieb ponúkaných alebo poskytovaných Lektorom, ani nad žiadnymi informáciami a údajmi sprístupňovanými alebo zverejňovanými Lektorom v jeho Užívateľskom profile. Speage najmä nezodpovedá za kvalitu Služieb Lektora ponúkaných alebo poskytovaných Študentom v oblasti komunikácie v cudzom jazyku alebo v oblasti výučby cudzích jazykov. Lektor sa zaväzuje, že pri akejkoľvek činnosti a propagácii svojich Služieb vo vzťahu k Študentom a tretím subjektom bude vystupovať v súlade s týmto ustanovením a nebude vytvárať nesprávny dojem o tom, že by konal v mene alebo na účet Speage alebo ako zamestnanec Speage.

2.6. Služby poskytované prostredníctvom online platformy Speage sú určené výhradne pre subjekty s plnou právnou subjektivitou a spôsobilosťou k právnym úkonom. Fyzické osoby sú oprávnené využívať Služby v prípade, že sú staršie ako 18 rokov, inak iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu. Akýkoľvek prístup k alebo využitie Služieb osobou mladšou ako 18 rokov bez súhlasu jej zákonného zástupcu je zakázané. Registráciou, prístupom do Užívateľského konta alebo využívaním Služieb Užívateľ potvrdzuje, že je plne spôsobilý vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti. Ak má o registráciu a využívanie Služieb Speage záujem Užívateľ, ktorý je právnickou osobou alebo organizáciou, osoba konajúca za takéhoto Užívateľa pri registrácii vyhlasuje a zaručuje, že má právo zaväzovať takúto právnickú osobu alebo organizáciu v plnom rozsahu. V prípade nepravdivosti alebo neúplnosti takéhoto vyhlásenia zodpovedá táto osoba za akékoľvek vzniknuté záväzky v plnom rozsahu.

Článok III.
Registrácia a zriadenie Užívateľského konta

3.1. Podmienkou registrácie a zriadenia Užívateľského konta je (i) vyplnenie elektronického registračného formulára na webovej stránke Speage www.speage.com, (ii) vyjadrenie súhlasu Užívateľa s týmito VOP a ďalšími zmluvnými podmienkami zakliknutím príslušného políčka pri registrácii, (iii) vyjadrenie súhlasu Užívateľa so spracovaním osobných údajov poskytnutých Speage zakliknutím príslušného políčka pri registrácii

3.2. V elektronickom registračnom formulári, ktorý je návrhom na uzavretie zmluvy, je Užívateľ povinný uviesť pravdivo, úplne a presne všetky povinné údaje, vrátane svojho mena, priezviska, bydliska a e-mailovej adresy. Pri registrácii zároveň Užívateľ zvolí status, pod akým bude využívať Služby, tj. status Študenta alebo Lektora.

3.3. Užívateľ potvrdením vyplneného registračného formulára potvrdzuje, že ním zadané údaje sú pravdivé a že mal možnosť pred konečným potvrdením registrácie dôkladne sa oboznámiť s týmito VOP a ďalšími zmluvnými podmienkami, ktoré sa týmto zaväzuje plniť a dodržiavať. Užívateľ zodpovedá Speage za akúkoľvek škodu spôsobenú uvedením nepravdivých, neúplných alebo nepresných údajov uvedených pri registrácii.

3.4. Zmluvný vzťah medzi Speage a Užívateľom, predmetom ktorého je poskytovanie Služieb, vzniká okamihom záväzného potvrdenia registrácie po akceptácii zmluvných podmienok vo forme zakliknutia v záverečnej časti registračného formulára

3.5. Speage je oprávnený vykonanie registrácie overiť u Užívateľa akýmkoľvek vhodným spôsobom na kontaktnej e-mailovej adrese alebo telefonickom čísle uvedenom v registračnom formulári. V prípade, ak registrácia nebude Užívateľom takýmto spôsobom potvrdená, je Speage oprávnený registráciu neakceptovať a Užívateľské konto nezriadiť alebo ho zrušiť, pokiaľ už medzičasom bolo Užívateľovi zriadené. Pokiaľ Speage má pochybnosti o pravdivosti, úplnosti či presnosti údajov uvedených Užívateľom vo vyplnenom registračnom formulári alebo o totožnosti Užívateľa, je Užívateľ povinný predložiť na požiadanie Speage svoje identifikačné doklady a iné dokumenty na overenie zadaných údajov.

3.6. Zmluvný vzťah medzi Speage a Užívateľom je možné meniť na diaľku obdobným spôsobom ako je stanovený týmito VOP pre jeho uzavretie alebo dohodou zmluvných strán uzatvorenou písomne, okrem prípadov, v ktorých je podľa zmluvných podmienok stanovený iný spôsob, predovšetkým jednostrannou zmenou VOP alebo iných zmluvných podmienok zo strany Speage. Ukončiť zmluvný vzťah je možné na diaľku, písomne alebo iným spôsobom podľa týchto VOP.

3.7. Užívateľ má právo na prístup k Službám a ich využívanie po zriadení Užívateľského konta a splnení podmienok uvedených v týchto VOP výlučne pre vlastnú potrebu a v rozsahu práv a povinností vyplývajúcich zo zvoleného statusu Užívateľa. Užívateľ nie je oprávnený zdieľať Služby Speage s treťou osobou ani umožniť bezplatné alebo komerčné užívanie Služieb Speage tretej osobe.

Článok IV.
Prístup do Užívateľského konta a využívanie Služieb

4.1. Prístup do Užívateľského konta získa Užívateľ po úspešnej registrácii. Po uskutočnení prvej registrácie sa Užívateľ prihlasuje do Užívateľského konta uvedením svojich autorizačných údajov.

4.2. Užívateľ je povinný zabezpečiť utajenie všetkých autorizačných údajov, ktoré zadal pri registrácii alebo ktoré mu boli Speage pridelené (najmä heslá, prístupové údaje a pod.) a je povinný chrániť ich pred stratou, odcudzením, zneužitím alebo sprístupnením tretím osobám. V prípade podozrenia, že sa niektorý z autorizačných údajov stal známy tretej osobe, Užívateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Speage a vykoná zmenu svojich autorizačných údajov alebo požiada Speage o zmenu pridelených údajov alebo o dočasné zablokovanie prístupu k Užívateľskému kontu.

4.3. Online platforma Speage bude Užívateľovi sprístupnená prostredníctvom určených digitálnych komunikačných prostriedkov. Technické zariadenia určené pre prístup k online platforme musia spĺňať minimálne stanovené technické požiadavky. Za správne zabezpečenie technických parametrov a nastavenie konfigurácie, zodpovedá Užívateľ.

4.4. Užívateľské konto poskytuje Užívateľovi prístup k jeho Užívateľskému profilu a k profilom ostatných registrovaných Užívateľov, vrátane Užívateľského obsahu, k informáciám o ponúkaných a poskytovaných Službách Speage a iných Užívateľov, ako aj k zmluvným dokumentom vzťahujúcim sa na poskytované služby. Vo vybraných prípadoch môže Užívateľ údaje evidované na svojom Užívateľskom konte editovať a spravovať.

4.5. Služby Speage umožňujú prostredníctvom online platformy Speage a autorizovaného prístupu do Užívateľského konta najmä:
a) Užívateľom sťahovať a oboznamovať sa s informáciami vzťahujúcimi sa k výučbe cudzích jazykov a komunikácii v cudzom jazyku.
b) Študentom vyhľadávať, vyberať, skontaktovať sa, záväzne si objednať a uzavrieť Zmluvu o poskytovaní Služieb Lektora priamo s Lektorom pre účely komunikácie v cudzom jazyku alebo výučby cudzích jazykov a využívať Služby Speage spočívajúce v zastupovaní Študenta pri rokovaniach s Lektormi a pri riešení nezhôd súvisiacich s využívaním Služieb Lektora.
c) Lektorom propagovať svoje služby, reagovať na otázky Študentov, skontaktovať sa, záväzne dojednať a uzavrieť Zmluvu o poskytovaní Služieb Lektora priamo so Študentom pre účely komunikácie v cudzom jazyku alebo výučby cudzích jazykov.

4.6. Speage nie je zmluvnou stranou žiadnej dohody medzi Študentom a Lektorom, obsahom ktorej by bolo poskytovanie služieb výučby alebo komunikácie v cudzom jazyku. Poskytovaním Služieb podľa týchto VOP Speage iba vytvára priestor pre Študentov a Lektorov na nadviazanie vzájomného kontaktu a uzavretie zmluvného vzťahu medzi sebou navzájom. Služby Speage vytvárajú priestor pre Študentov, ktorí majú záujem o on-line jazykové vzdelávanie, komunikáciu v cudzom jazyku alebo o individuálne či skupinové lekcie cudzieho jazyka, aby nadviazali kontakt s Lektormi, ktorí v súlade s podmienkami stanovenými týmito VOP ponúkajú a poskytujú takéto on-line jazykové vzdelávanie, komunikáciu v cudzom jazyku alebo lekcie cudzieho jazyka.

4.7. Všetky platby vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi Študentom a Lektorom, ktorý bol uzavretý využitím online platformy Speage, budú realizované za podmienok uvedených v Platobných podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou prílohou týchto VOP (ďalej ako „Platobné podmienky“).

4.8. Bližší popis, charakteristika a úprava podmienok poskytovania Služieb Lektora je obsahom Všeobecných podmienok poskytovania Služieb Lektora, ktoré sú neoddeliteľnou prílohou týchto VOP (ďalej ako „Podmienky poskytovania Služieb Lektora“).

4.9. Akceptáciou týchto VOP pri uzavretí zmluvy so Speage Užívateľ vyjadruje súhlas aj so spôsobom a podmienkami vzniku zmluvného vzťahu medzi Študentom a Lektorom na základe Zmluvy o poskytovaní Služieb Lektora a s obsahom takéhoto zmluvného vzťahu, vrátane Platobných podmienok a Podmienok poskytovania Služieb Lektora.

4.10. Užívateľ je zodpovedný za akékoľvek úkony uskutočnené prostredníctvom jeho Užívateľského konta použitím autorizačných údajov Užívateľa, bez ohľadu na to, či takéto úkony schválil alebo nie alebo či na ich vykonanie splnomocnil akúkoľvek tretiu osobu, a zaväzuje sa plniť všetky povinnosti, ktoré pre neho vyplynú na základe využitia takýchto údajov, vrátane záväzku zaplatiť odplatu za poskytnuté služby a nahradiť Speage akúkoľvek spôsobenú škodu. Speage za neoprávnený prístup do Užívateľského konta Užívateľa ani za žiadne právne následky s tým spojené nezodpovedá.

Článok V.
Práva a povinnosti Speage

5.1. Speage sa zaväzuje poskytovať Užívateľom Služby podľa týchto VOP.

5.2. Pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak, povinnosti a zodpovednosť Speage sú obmedzené na zabezpečenie prístupnosti online platformy, Užívateľského konta a Služieb.

5.3. Speage žiadnym spôsobom nezodpovedá ani sa nepodieľa na tvorbe Užívateľského obsahu, nevykonáva vplyv na činnosť ani podnikanie Užívateľov – Lektorov a nie je povinný dohliadať na obsah Služieb Lektora ani informácií ukladaných alebo sprístupňovaných Užívateľmi v ich Užívateľskom profile, ani vyhľadávať skutočnosti poukazujúce na protiprávny obsah takýchto informácií alebo skutočností.

5.4. Na poskytovanie Služieb Speage nie je právny nárok. Speage si vyhradzuje právo kedykoľvek odmietnuť, prerušiť, pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie Služieb alebo prístup do Užívateľského konta komukoľvek a z akéhokoľvek právneho dôvodu bez akýchkoľvek nárokov na kompenzáciu od Speage z uvedeného titulu. Užívateľ berie na vedomie, že prerušením, pozastavením alebo ukončením poskytovania Služieb alebo prístupu do Užívateľského konta nebude mať viac prístup k svojmu Užívateľskému profilu ani Užívateľskému obsahu. Užívateľ, ktorému bolo poskytovanie Služieb zo strany Speage prerušené, pozastavené alebo ukončené alebo ktorému bol pozastavený alebo ukončený prístup k jeho Užívateľskému kontu, nemá právo na opätovnú registráciu ani na využívanie Služieb pod iným Užívateľským profilom a autorizačnými údajmi.

5.5. Speage je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľa prerušiť, dočasne pozastaviť alebo ukončiť platnosť Užívateľského konta a prístup Užívateľa k Službám, a to najmä v prípade:
a) zneužitia alebo podozrenia zo zneužitia autorizačných údajov Užívateľa,
b) poskytnutia alebo podozrenia z poskytnutia nesprávnych, nepravdivých, neúplných alebo neaktuálnych údajov pri registrácii alebo inak v rozpore s týmito VOP,
c) ak Užívateľ nespĺňa alebo je dôvodné podozrenie, že nespĺňa podmienky uvedené v týchto VOP na využívanie Služieb,
d) ak si Užívateľ zriadi viac ako jedno Užívateľské konto
e) porušovania alebo podozrenia z porušovania týchto VOP alebo iných zmluvných podmienok Užívateľom,
f) zistenia alebo podozrenia z neoprávneného prístupu do Užívateľského konta alebo neoprávneného využívania Služieb,
g) ak je Užívateľ v omeškaní s plnením svojich zmluvných záväzkov,
h) ak je konanie Užívateľa v rozpore s právnymi predpismi alebo dobrými mravmi,
i) podozrenia z účasti Užívateľa na činnostiach, ktorých cieľom alebo dôsledkom je obchádzanie týchto VOP alebo Platobných podmienok,
j) ak podľa informácii Speage možno dôvodne predpokladať, že si Užívateľ nebude plniť svoje zmluvné záväzky,
k) ak uzavretie zmluvného vzťahu s Užívateľom považuje Speage z akéhokoľvek dôvodu za nevýhodné,
l) ak prostredníctvom Užívateľského konta alebo Užívateľského obsahu dochádza k šíreniu Škodlivého obsahu (najmä počítačové vírusy, malware) alebo ak je predstieraný obsah inej služby,
m) ak prostredníctvom Užívateľského konta alebo Užívateľského obsahu dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práv a oprávnených záujmov Speage, jeho dobrého mena alebo dobrej povesti,
n) ak prostredníctvom Užívateľského konta alebo Užívateľského obsahu dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práv a oprávnených záujmov ostatných Užívateľov alebo tretích subjektov, k zásahom do práva na súkromie alebo bezpečnosť,
o) plánovaných prerušení poskytovania Služieb Speage za účelom zabezpečenia funkčnosti alebo skvalitnenia poskytovaných Služieb, údržby alebo opráv online platformy a pod.,
p) ak nie je možné zabezpečiť prístup k Užívateľskému kontu alebo poskytovanie Služieb z technických dôvodov alebo v dôsledku okolností, za ktoré Speage nezodpovedá,
q) Užívateľ vstúpi do sporu s iným Užívateľom na platforme Speage päť a viackrát,
r) v ďalších prípadoch uvedených v týchto VOP alebo vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.6. Speage nezodpovedá za žiadne vady, výpadky, prerušenia Služieb ani omeškanie s plnením ktorejkoľvek z povinností podľa týchto VOP, ktoré boli spôsobené:
– nedodržaním podmienok vzťahujúcich sa na užívanie Služieb,
– porušením povinností alebo neposkytnutím súčinnosti zo strany Užívateľa,
– neoprávnenými zásahmi Užívateľa alebo okolnosťami na strane tretích subjektov,
– poruchami internetového spojenia, technickými poruchami, vadami softwaru, zmenou systémového prostredia, Škodlivým obsahom alebo počítačovými vírusmi,
– neodvrátiteľnou udalosťou, okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť alebo prípadmi vyššej moci.

5.7. V prípade zistenia neoprávneného prístupu do Užívateľského konta, Škodlivého obsahu alebo využívania Služieb v rozpore s týmito VOP je Speage oprávnený znehodnotiť všetky údaje, ktoré sú obsahom Užívateľského konta a znemožniť Užívateľovi akékoľvek ďalšie využívanie Služieb a prístup k Užívateľskému kontu.

5.8. Speage je oprávnený ukončiť poskytovanie Služieb z akéhokoľvek dôvodu, najmä z ekonomických dôvodov, z dôvodu zavedenia nových služieb, zmeny podmienok na trhu, skvalitnenia služieb, vývoja nových technológií a pod.

5.9. V prípade plánovaného výkonu činností, ktoré môžu viesť k prerušeniu alebo obmedzeniu Služieb alebo funkcionality online platformy, Speage upovedomí Užívateľa o predpokladanom termíne uskutočňovania takýchto činností spravidla minimálne 24 hodín vopred zaslaním oznámenia na kontaktnú e-mailovú adresu Užívateľa alebo zverejnením oznámenia na online platforme Speage. Užívateľ súhlasí s oprávnením Speage vykonať takéto činnosti a uskutočniť prerušenie alebo obmedzenie Služieb alebo funkcionality online platformy bez nároku na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu od Speage.

5.10. Speage je oprávnený kedykoľvek jednostranne upraviť alebo zmeniť rozsah a podmienky poskytovania Služieb. O vykonaných zmenách informuje Užívateľa spravidla vopred zaslaním oznámenia na kontaktnú e-mailovú adresu Užívateľa alebo zverejnením oznámenia na online platforme Speage; o zmenách cien a podstatných zmenách poskytovaných Služieb informuje Užívateľa spravidla aspoň 30 dní vopred.

5.11. Akékoľvek právne úkony, oznámenia alebo iné podania Speage sa považujú za doručené Užívateľovi dňom ich odoslania na kontaktné údaje Užívateľa uvedené v jeho Užívateľskom profile, vrátane e-mailovej adresy.

5.12. Speage je oprávnený na svojej webovej stránke zverejniť ďalšie záväzné pokyny pre riadne využívanie Služieb. Užívatelia sú povinní takéto pokyny dodržiavať v ich aktuálnom účinnom znení.

Článok VI.
Práva a povinnosti Užívateľa

6.1. Užívatelia sa zaväzujú platiť za Služby poskytované prostredníctvom platformy Speage odplatu podľa týchto VOP a Platobných podmienok.

6.2. Užívateľ je oprávnený využívať Služby poskytované prostredníctvom platformy Speage iba spôsobom, ktorý je v súlade s týmito VOP, ďalšími zmluvnými podmienkami a pokynmi Speage. Užívateľ je povinný využívať Služby tak, aby nenarušovali práva a oprávnené záujmy Speage a tretích subjektov a boli v súlade so zákonmi a právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, s dobrými mravmi, zásadami poctivého obchodného styku, s obchodnými zvyklosťami a s rozhodnutiami súdov a iných orgánov verejnej moci. Užívateľ nesmie sprístupňovať v rámci svojho Užívateľského konta a Užívateľského obsahu Škodlivý obsah.

6.3. Užívatelia berú na vedomie, že podmienkou poskytovania Služieb je nevyhnutná súčinnosť Užívateľov v prípadoch stanovených týmito VOP alebo vyplývajúcich z charakteru a špecifík poskytovaných Služieb. Užívatelia sa zaväzujú poskytovať akúkoľvek súčinnosť potrebnú pre naplnenie zmluvného vzťahu so Speage a s ostatnými Užívateľmi.

6.4. Užívateľ je povinný pri každej zmene aktualizovať svoje identifikačné, fakturačné a kontaktné údaje poskytnuté pri registrácii a evidované v rámci Užívateľského konta a profilu Užívateľa, a to v lehote najneskôr do 7 dní od okamihu, kedy takáto zmena nastala. Aktualizáciu údajov uskutočňuje Užívateľ prostredníctvom Užívateľského konta na základe Autorizačnej požiadavky Užívateľa. Užívateľ súhlasí s tým, aby jeho údaje boli na účely plnenia Služieb poskytovaných prostredníctvom platformy Speage sprístupnené ostatným Užívateľom alebo tretím subjektom.

6.5. Je na výlučnej zodpovednosti každého registrovaného Užívateľa, aby všetky jeho osobné údaje a informácie sprístupnené na jeho Užívateľskom profile, vrátane kontaktnej e-mailovej adresy, boli správne, aktuálne a presné za každých okolností. Akceptáciou týchto VOP Užívateľ potvrdzuje a súhlasí s tým, že si nebude uplatňovať od Speage žiadne nároky, práva ani požiadavky na náhradu akejkoľvek ujmy alebo škody, akéhokoľvek druhu a povahy, skutočnej ani potenciálnej, ktorá by bola spôsobená v dôsledku nepresných osobných údajov alebo informácií sprístupnených v Užívateľskom profile alebo inak prostredníctvom online platformy Speage alebo v súvislosti s využívaním Služieb a prehlasuje že sa takýchto práv a nárokov voči Speage bez výhrad a neodvolateľne vzdáva.

6.6. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za obsah svojho Užívateľského profilu a Užívateľského obsahu a prehlasuje, že je v plnom rozsahu výlučným nositeľom alebo vykonávateľom autorských práv, práv súvisiacich s právom autorským, práv vyplývajúcich z ochranných známok a iných zákonom vyžadovaných oprávnení súvisiacich s obsahom, ktorý zadal alebo sprístupnil vo svojom Užívateľskom profile a Užívateľskom obsahu, oprávneným na jeho použitie akýmkoľvek spôsobom a v neobmedzenom rozsahu. Užívateľ udeľuje Speage bezodplatne výhradný súhlas na použitie jeho Užívateľského obsahu a jeho akejkoľvek časti akýmkoľvek spôsobom, ktorý zahŕňa všetky teraz aj v budúcnosti známe možnosti použitia, a to na účely poskytovania Služieb Speage, na účely súvisiace s poskytovanými Službami a na účely propagácie Služieb, a to najmenej po dobu trvania majetkových práv k Užívateľskému obsahu, v neobmedzenom územnom, vecnom a časovom rozsahu. Užívateľ zároveň súhlasí so sprístupnením obsahu svojho Užívateľského profilu a Užívateľského obsahu a jeho akejkoľvek časti tretím subjektom a iným Užívateľom za podmienok vyplývajúcich z týchto VOP. Užívateľ zároveň udeľuje Speage výslovný súhlas na oboznamovanie sa s uskutočnenou konverzáciou a inými formami komunikácie medzi Užívateľmi prostredníctvom platformy Speage, a to najmä pre účely poskytovania Služieb Speage a posúdenia sporných situácií medzi Užívateľmi súvisiacimi s poskytovanými službami.

6.7. Ďalšie povinnosti Užívateľa:
a) Užívateľ je povinný zdržať sa využívania Služieb spôsobom, ktorý je v rozpore s predpismi na ochranu autorských práv, práv duševného vlastníctva alebo ktorý zasahuje do práva na ochranu osobnosti, dobrého mena alebo dobrej povesti tretích osôb, najmä je povinný nesprístupňovať, nerozširovať a nezverejňovať údaje, ktoré sú predmetom autorského práva alebo duševného vlastníctva tretích osôb bez ich súhlasu, nešíriť nepravdivé informácie o tretích osobách, zdržať sa akýchkoľvek urážlivých alebo obťažujúcich prejavov vo vzťahu k tretím osobám a pod.,
b) Užívateľ nie je oprávnený využívať Služby tak, že tým obmedzuje ostatných Užívateľov alebo neprimerane vyčerpáva systémové zdroje servera, na ktorom je prevádzkovaná online platforma Speage. V záujme dosiahnutia rovnakej kvality a dostupnosti Služieb pre všetkých Užívateľov má Speage právo aj bez predchádzajúceho upozornenia obmedziť jeden alebo viac prevádzkových parametrov a tým aj vlastnosti a dostupnosť funkcionalít Služieb,
c) Užívateľ nesmie využívať Služby k obťažovaniu tretích strán, je povinný zabezpečiť ochranu proti automatom zneužívajúcim formuláre, plniacim databázy a ďalším zneužívajúcim praktikám,
d) Užívateľ zodpovedá v celom rozsahu za akúkoľvek škodu alebo ujmu spôsobenú Speage, ostatným Užívateľom alebo tretím subjektom v súvislosti s porušením svojich povinností vyplývajúcich z týchto VOP alebo všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade nároku tretích osôb vzniknutých v súvislosti s porušením povinností Užívateľa podľa týchto VOP je Užívateľ povinný tieto nároky v celom rozsahu na vlastné náklady vysporiadať, vrátane akýchkoľvek nárokov uplatnených v tejto súvislosti tretími osobami voči Speage.

6.8. Užívateľ berie na vedomie, že porušenie týchto VOP môže byť dôvodom na okamžité prerušenie Služieb poskytovaných prostredníctvom platformy Speage.

6.9. Užívateľ v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov zakliknutím príslušného políčka pri registrácii udeľuje Speage výslovný súhlas na používanie a spracovanie svojich osobných údajov, ktoré Speage poskytol v súvislosti s registráciou alebo ich uvedením v Užívateľskom profile a Užívateľskom obsahu, najmä v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, e¬-mailová adresa a ďalších údajov, ktoré boli Speage poskytnuté v súvislosti s plnením zmluvy, a to na účely uzavretia zmluvy a poskytovania Služieb. Poskytnutie osobných údajov na účel uzatvorenia zmluvy je dobrovoľné. Spracovaním osobných údajov o Užívateľovi je Speage oprávnený poveriť tretiu osobu. Užívateľ súhlasí so sprístupňovaním svojich osobných a ďalších údajov iným Užívateľom pre účely poskytovania Služieb. Osobné údaje Užívateľa budú spracúvané počas trvania zmluvného vzťahu so Speage a po jeho ukončení až do doby úplného vysporiadania všetkých záväzkov medzi Speage a Užívateľom, ako aj v súlade so zákonom č. 401/2002 Z. z. o účtovníctve a zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

6.10. Odoslaním registračného formulára zároveň Užívateľ udeľuje Speage súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa pre účely ponúkania produktov a služieb Speage, vrátane zasielania informácii o zvýhodnených ponukách, produktoch a iných aktivitách, ako i zasielania obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to na dobu neurčitú. Užívateľ berie na vedomie, že tento súhlas je oprávnený kedykoľvek odvolať v písomnej forme.

6.11. Užívateľ sa zaväzuje formou Autorizačnej požiadavky bez zbytočného odkladu oznámiť Speage všetky nedostatky Služieb poskytovaných prostredníctvom platformy Speage. Akékoľvek podania alebo oznámenia Užívateľa adresované Speage alebo iným Užívateľom prostredníctvom Užívateľského konta, v ktorých Užívateľ vyjadruje nespokojnosť s poskytovanými Službami, nie sú považované za reklamáciu. Reklamovať Služby alebo správnosť vyúčtovania je Užívateľ oprávnený iba spôsobom upraveným v týchto VOP:
6.11.1. Reklamácia musí obsahovať: (i) detailný popis reklamovanej vady – vytýkané nedostatky kvality poskytovaných Služieb alebo správnosti vyúčtovania, (ii) časové obdobie, počas ktorého sa vada vyskytla, (iii) identifikačné údaje Užívateľa a jeho korešpondenčnú adresu, (iv) popis, čoho sa Užívateľ na základe reklamácie domáha.
6.11.2. Vady kvality poskytovaných Služieb je Užívateľ povinný reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní od ich výskytu. Reklamáciu správnosti vyúčtovania je Užívateľ oprávnený uplatniť v lehote do 14 dní od doručenia vyúčtovania, ktorého správnosť je predmetom reklamácie.
6.11.3. Reklamácie sa vybavujú v zákonom stanovenej lehote v závislosti na ich zložitosti a technickej alebo administratívnej náročnosti. Výsledok prešetrenia reklamácie bude Užívateľovi oznámený spravidla v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
6.11.4. Reklamácia Služieb Speage sa uplatňuje písomne alebo na e-mailovú adresu Speage určenú k vybavovaniu reklamácií. Zodpovednosť Speage je obmedzená iba na povinnosť odstrániť vadu poskytovanej Služby. Speage nie je povinný hradiť Užívateľom náhradu škody v dôsledku neposkytnutia Služieb alebo vadného plnenia.
6.11.5. Nároky týkajúce sa vád Služieb Lektora uplatňuje Užívateľ priamo u Lektora písomne alebo na kontaktnú e-mailovú adresu Lektora.
6.11.6. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, je za účelom dosiahnutia zmierlivého vyriešenia sporu medzi zmluvnými stranami oprávnený podať návrh na mimosúdne riešenie sporu na orgáne alternatívneho riešenia sporu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, za podmienok upravených zákonom č. 391/2015 Z. z. Takýto Užívateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak na jeho reklamáciu bolo odpovedané zamietavo alebo ak neobdržal odpoveď ani do 30 dní odo dňa uplatnenia žiadosti o vykonanie nápravy, ktorá bola podaná z dôvodu, že Užívateľ nebol spokojný so spôsobom, ktorým bola jeho reklamácia vybavená alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva. Návrh sa podáva príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. Užívateľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné; oprávnená právnická osoba môže stanoviť, že je oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorá nesmie presiahnuť päť eur vrátane DPH. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť okrem iného vtedy, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 Eur, ak sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou alebo ak spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal žiadosť o nápravu, na ktorú nebola poskytnutá odpoveď.

6.12. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi Speage a Užívateľom prechádzajú na ich právnych nástupcov. Prevod práv a povinností Užívateľa zo zmluvného vzťahu uzatvoreného so Speage na tretie osoby je možný iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Speage. Prevod bez súhlasu Speage je považovaný za neplatný a voči Speage za neúčinný. Pokiaľ bude súhlas udelený dodatočne, je prevod považovaný za platný a účinný ku dňu udelenia súhlasu Speage. Akékoľvek prevody Služieb z Užívateľa na tretie osoby sú vždy prevodom práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu Užívateľa a Speage. Je povinnosťou Užívateľa úplne a pravdivo informovať tretiu osobu o všetkých právach a povinnostiach vyplývajúcich z týchto VOP.

Článok VII.
Trvanie zmluvy

7.1. Zmluvný vzťah medzi Speage a Užívateľom zaniká:
(i) dohodou medzi Speage a Užívateľom,
(ii) odstúpením od zmluvy podľa týchto VOP,
(iii) zrušením Užívateľského konta Užívateľa,
(iv) v iných prípadoch uvedených v týchto VOP.

7.2. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom – fyzickou osobou a Služby mu neslúžia na výkon zamestnania, povolania, ani obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, má právo od zmluvného vzťahu so Speage odstúpiť bez udania dôvodu a bez sankcií do štrnástich dní odo dňa uzavretia zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu alebo formu Autorizačnej požiadavky Užívateľa zadanej prostredníctvom zriadeného Užívateľského konta. Vzorový formulár odstúpenia je prístupný z Užívateľského konta Užívateľa. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutá povinnosť Užívateľa zaplatiť odplatu za služby a plnenia, ktoré mu boli poskytnuté do momentu odstúpenia.

7.3. Užívateľ výslovne súhlasí so začatím poskytovania Služieb pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy vyplývajúcej zo zákona č. 102/2014 Z. z. a vyhlasuje, že bol Speage riadne poučený o tom, že udelením tohto súhlasu stráca po úplnom poskytnutí Služieb právo na odstúpenie od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy je Užívateľ povinný uhradiť Speage pomernú časť odplaty za poskytnuté Služby.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1. Speage je oprávnený tieto VOP kedykoľvek jednostranne dopĺňať a meniť, a to s účinnosťou odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Speage www.speage.com. Pre Užívateľa sú tieto VOP záväzné v ich aktuálnom účinnom znení.

8.2. Práva a povinnosti vyplývajúce z týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. V prípade, ak je Užívateľ spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., právny vzťah sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Príslušné kogentné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, z obsahu ktorých vyplýva, že sa od ich znenia nie je možné odchýliť, nie sú týmito VOP dotknuté. Právomoc na riešenie sporov z tohto zmluvného vzťahu majú súdy Slovenskej republiky.

8.3. Užívateľ je výhradne zodpovedný za akékoľvek porušenie podmienok zmluvného vzťahu so Speage a týchto VOP, a to aj vtedy, ak k porušeniu dôjde v dôsledku prístupu do Užívateľského konta alebo využívania Služieb inou osobou.

8.4. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom: 1.8.2018

PLATOBNÉ PODMIENKY

Obchodná spoločnosť Speage s.r.o., IČO: 50998650, so sídlom Pokroku 3, 040 11 Košice – mestská časť Západ, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd.:Sro, vl. č.: 41922/V, web: www.speage.com, e-mail: admin@speage.com, tel.: 0915 123 751 (ďalej ako „Speage“) vydáva tieto Platobné podmienky poskytovania Služieb Speage:

OBSAH:
I. Úvodné ustanovenia
II. Realizácia platieb
III. Ďalšie ustanovenia
IV. Záverečné ustanovenia

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto Platobné podmienky (ďalej tiež len „Platobné podmienky“) sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok upravujúcich záväzným spôsobom práva a povinnosti medzi Speage a Užívateľmi, ktorí využívajú alebo majú záujem využívať služby definované vo Všeobecných obchodných podmienkach spočívajúce najmä v sprístupňovaní online platformy pre uzavretie zmluvného vzťahu a nadviazanie vzájomného kontaktu a komunikácie medzi Užívateľmi v cudzom jazyku, resp. v súvislosti s výučbou cudzích jazykov a v sprístupňovaní Užívateľského obsahu a informácií z Užívateľských profilov medzi registrovanými Užívateľmi (ďalej ako „VOP“).

1.2. Užívateľ, ktorý má záujem o poskytovanie Služieb Speage a Služieb Lektora, vyjadruje svojím súhlasom s VOP pri registrácii zároveň súhlas s týmito Platobnými podmienkami a zaväzuje za ich v celom rozsahu a bez výhrad dodržiavať.

1.3. Tieto Platobné podmienky predstavujú záväzné zmluvné dojednania medzi Speage a Užívateľmi v právnych vzťahoch, predmetom ktorých je poskytovanie Služieb Speage. Tieto Podmienky súčasne predstavujú záväzné zmluvné dojednania medzi Užívateľmi navzájom v právnych vzťahoch, predmetom ktorých je poskytovanie Služieb Lektora alebo súvisiacich služieb a plnení poskytovaných prostredníctvom online platformy Speage.

1.4. V prípade nesúhlasu Užívateľa s týmito Platobnými podmienkami Užívateľ nemá právo poskytovať ani využívať Služby Lektora a Služby Speage, v opačnom prípade sa na Užívateľa vzťahujú tieto Platobné podmienky a z nich vyplývajúce práva a povinnosti v plnom rozsahu.

Článok II.
Realizácia platieb

2.1. Odplata za poskytovanie Služieb Lektora:

2.1.1. Na základe Zmluvy o poskytovaní Služieb Lektora má Lektor nárok na zaplatenie odplaty za poskytovanie svojich služieb od Študenta za podmienok uvedených v zmluve a týchto Platobných podmienkach.

2.1.2. Študent sa zaväzuje platiť Lektorovi odplatu za využívanie jeho služieb vo výške, ktorá bola Študentom odsúhlasená pri záväznom uzavretí Zmluvy o poskytovaní Služieb Lektora prostredníctvom online platformy Speage.

2.1.3. Aktuálny cenník poskytovaných Služieb Lektora, vrátane podmienok, za ktorých sa ceny uplatňujú, je uverejnený v Užívateľskom profile Lektora. Speage neurčuje ani nedohliada na výšku odplaty za služby poskytované Lektorom.

2.1.4. V odplate Lektora sú zahrnuté všetky náklady spojené s poskytovaním Služieb Lektora, vrátane nákladov Lektora na úhradu odmeny (provízie) Speage v zmysle bodu 2.2. týchto Platobných podmienok.

2.1.5. Speage prostredníctvom prevádzkovania online platformy umožňuje Lektorom, aby Študentom ponúkali a poskytovali svoje služby. Platobné operácie za účelom úhrady odplaty za poskytovanie Služieb Lektora sa realizujú medzi Študentom a Lektorom prostredníctvom Speage. Lektor sa zaväzuje, že bude akceptovať úhrady platieb za poskytovanie svojich služieb prostredníctvom Speage.

2.1.6. Študent je oprávnený objednať si u Lektorov prostredníctvom platformy Speage ponúkané Služby Lektora, najmä hodiny výučby cudzieho jazyka alebo komunikácie v cudzom jazyku. Objednávka hodiny a následná kúpa sa realizuje výhradne prostredníctvom platformy Speage, zverejnenými spôsobmi a postupnosťou. Potvrdenie o uskutočnení záväznej objednávky bude Študentovi prístupné z jeho Užívateľského konta.

2.1.7. Úhrady za Služby Lektora budú realizované prostredníctvom Speage z finančných prostriedkov, ktoré Študent vložil do depozitu Speage (ďalej ako „Depozit“). Študent zloží na účet Speage určený na prijímanie Depozitu zvolenú finančnú čiastku za účelom objednania hodín Lektora a vysporiadania finančných vzťahov s Lektorom v zmysle týchto Platobných podmienok. Študent berie na vedomie, že Speage nie je poskytovateľom Služieb Lektora, ale len sprostredkovateľom týchto služieb medzi Študentom a Lektorom. Speage je poverený Lektorom na preberanie odplaty od Študenta za Služby Lektora. Daňové doklady vo vzťahu k poskytovaným Službám Lektora vydáva Lektor ako ich poskytovateľ.

2.1.8. Využívanie Služieb je obmedzené výškou disponibilného zostatku Depozitu zloženého Študentom. Študentovi nebude umožnené využitie Služieb Lektora, ak na jeho účte nie je dostatok kreditu na využitie objednaných služieb.

2.1.9. Po tom, čo si Študent záväzne objedná hodinu Lektora, je povinný sa tejto hodiny zúčastniť a zaplatiť za objednanú hodinu dojednanú odplatu Lektora, ak v týchto Platobných podmienkach nie je osobitne uvedené inak.

2.1.10. Objednávka hodiny Lektora sa stáva záväznou potvrdením objednávky vo forme zakliknutia po prihlásení sa do Užívateľského konta Študenta na Speage platforme za predpokladu, že v Depozite na účte Študenta je dostatok kreditu na úhradu odmeny Lektora za objednanú hodinu resp. ak Študent bezodkladne po uskutočnení objednávky vloží do Depozitu prostriedky na úhradu odmeny Lektora za túto hodinu.

2.1.11. Peňažné prostriedky z Depozitu budú Lektorom vyplácané raz mesačne prostredníctvom služby PayPal. Peňažné prostriedky budú poukázané na PayPal účet lektora na základe emailovej adresy uvedenej v aktuálnom Užívateľskom profile Lektora. Ak v bode 2.1.12. týchto Platobných podmienok nie je uvedené inak, na bankový účet Lektora budú poukázané finančné prostriedky z Depozitu po uskutočnení objednanej hodiny Lektora vo výške odplaty dojednanej medzi Študentom a Lektorom, zníženej o odmenu Speage v zmysle bodu 2.2. týchto Platobných podmienok.

2.1.12. Po uskutočnení objednanej hodiny Lektora bude Študent prostredníctvom Speage platformy vyzvaný k označeniu jednej z možností:

a) „Všetko prebehlo v poriadku“ (označenie hodiny ako ukončenej – tzv. akceptovanie služby),
b) „S hodinou bol nejaký problém“

V prípade, ak Študent neoznačí na Speage platforme žiadnu z vyššie uvedených možností ani do 7 dní po uskutočnení hodiny, hodina sa považuje sa akceptovanú Študentom bez výhrad.

Označením hodiny ako ukončenej (akceptovanie služby) Študent potvrdzuje, že Služby Lektora mu boli riadne poskytnuté a zároveň vyjadruje súhlas s úhradou odmeny Lektora a s uvoľnením jeho prostriedkov z Depozitu.

Ak Študent uvedie, že „S hodinou bol nejaký problém“, bude oprávnený požiadať lektora o vrátenie peňazí za hodinu alebo o opätovné naplánovanie hodiny. Zároveň Študent popíše lektorovi problém, ktorý počas hodiny nastal a zdôvodní, prečo žiada o vrátenie peňazí, alebo o opätovné naplánovanie hodiny (napr. Lektor neprišiel na hodinu, Lektor sa po 10 min. odpojil a pod.). Lektor je oprávnený Študentovu požiadavku prijať alebo odmietnuť.

V prípade, odmietnutia Študentovej požiadavky Lektorom, Speage na základe vyhodnotenia dostupných informácií, najmä vzájomnej komunikácie medzi Študentom a Lektorom a ich konverzácie v systéme správ na Speage platforme, posúdi vzniknutý spor a navrhne Užívateľom riešenie. Ak Speage dospeje k záveru, že úhrada odplaty za hodinu Lektora nie je opodstatnená, Študentovi nebude za túto hodinu účtovaná žiadna odplata, v opačnom prípade má Lektor nárok na zaplatenie odmeny od Študenta za túto hodinu vo výške stanovenej Speage, najviac vo výške 100 % odplaty dojednanej medzi Študentom a Lektorom.

2.1.13. Nevyčerpaný zostatok Depozitu vráti Speage Študentovi do 21 dní po zadaní Autorizačnej požiadavky Študentom zadanej prostredníctvom platformy Speage a vysporiadaní všetkých finančných záväzkov medzi Študentom a Lektorom na bankový účet Študenta uvedený v aktuálnom Užívateľskom profile Študenta.

2.1.14. Všetky poplatky, ktoré sú Študentovi účtované bankovými inštitúciami alebo tretími subjektmi v súvislosti so zložením Depozitu a uskutočnením súvisiacich platobných služieb, znáša Študent na vlastné náklady a zodpovednosť. Študent je zároveň výhradne zodpovedný za akékoľvek zmeny menových kurzov, ku ktorým dochádza v súvislosti so zložením a vrátením Depozitu alebo realizáciou platieb.

2.1.15. Speage sa zaväzuje peňažné prostriedky zložené v Depozite starostlivo opatrovať a nakladať s nimi spôsobom podľa týchto Platobných podmienok. Speage má nárok na všetky úroky, plnenia a akékoľvek iné náhrady zo zostatku na bankovom účte, ktoré vzniknú z dôvodu časového nesúladu medzi zložením Depozitu a vyplatením zodpovedajúcich finančných prostriedkov v súlade s týmito Platobnými podmienkami.

2.2. Odmena Speage:

2.2.1. Speage vzniká za sprostredkovanie uzavretia zmluvného vzťahu medzi Lektorom a Študentom, za sprístupnenie platformy Speage a poskytovanie ďalších Služieb Speage špecifikovaných vo VOP nárok na odmenu (ďalej ako „provízia“) od Lektora v nasledovnej výške:

– 10 % z odplaty dojednanej medzi Študentom a Lektorom, a to za každú uskutočnenú hodinu Lektora.

Ak v dôsledku uplatnenia postupu podľa bodu 2.1.12. týchto Platobných podmienok vznikne Lektorovi nárok na nižšiu odplatu od Študenta ako bola pôvodne dojednaná, Speage vznikne nárok na províziu vo výške 10 % z odplaty, na ktorú má Lektor nárok v zmysle bodu 2.1.12. týchto Platobných podmienok. Ak v dôsledku uplatnenia postupu v zmysle bodu 2.1.12. týchto Platobných podmienok Lektorovi nevznikne nárok na zaplatenie žiadnej odplaty od Študenta, Speage nemá nárok na províziu od Lektora za uvedené služby.

2.2.2. Provízia v zmysle bodu 2.2.1. týchto Platobných podmienok bude Speage vyplácaná z Depozitu zloženého Študentom, a to spravidla vždy štvrťročne do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka, prevodom na bankový účet Speage alebo výplatou provízie z Depozitu v hotovosti. Na základe osobitnej dohody medzi Lektorom a Speage môže byť provízia vyplatená Speage aj za iné obdobie.

2.2.3. Lektor sa zaväzuje platiť Speage dojednanú províziu a súhlasí so spôsobom úhrady provízie podľa týchto Platobných podmienok.

2.2.4. Po vyplatení provízie Speage vystaví Lektorovi daňový doklad (faktúru) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Lektor výslovne súhlasí s tým, aby mu Speage predkladal faktúry vyhotovené podľa týchto Platobných podmienok v elektronickej forme. Speage bude elektronickú faktúru doručovať Lektorovi na jeho kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú v Užívateľskom profile.

Článok III.
Ďalšie ustanovenia

3.1. Lektor sa zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by malo alebo by mohlo mať za následok obchádzanie týchto Platobných podmienok. Lektor sa najmä zaväzuje, že:
– nebude navrhovať, ponúkať ani prijímať žiadne platby od Študentov súvisiace so Službami Lektora akýmikoľvek inými prostriedkami bez súčinnosti Speage,
– vo svojom Užívateľskom profile bude uvádzať presné, pravdivé a úplné informácie o cenách účtovaných za poskytovanie Služieb Lektora,
– nebude uvádzať vo svojom Užívateľskom profile, v Užívateľskom obsahu, iným spôsobom prostredníctvom online platformy Speage, ani v žiadnych oznámeniach adresovaných Speage inú cenu za poskytovanie svojich Služieb, ako bola dohodnutá so Študentom.

V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností podľa tohto bodu je Lektor povinný zaplatiť Speage zmluvnú pokutu vo výške 3-násobku celkovej výšky odmeny, na ktorú vznikol Speage nárok za poskytovanie Služieb Speage v súvislosti so zmluvným vzťahom uzavretým medzi Lektorom a Študentmi prostredníctvom platformy Speage počas obdobia posledných 12 mesiacov pred porušením uvedenej povinnosti; nárok Speage na náhradu škody tým nie je dotknutý.

3.2. Lektor berie na vedomie, že je výhradne zodpovedný za správne určenie svojho daňového režimu a plnenie akýchkoľvek svojich daňových povinností v súvislosti s poskytovanými Službami Lektora. Lektor je tiež výhradne zodpovedný za správne odvedenie akýchkoľvek daní alebo poplatkov príslušným orgánom. Speage neponúka Lektorom ani iným Užívateľom žiadne právne ani daňové poradenstvo.

3.3. Speage neúčtuje Užívateľom žiadne poplatky za registráciu Užívateľa, ani za vytvorenie Užívateľského konta a Užívateľského obsahu.

3.4. Speage je oprávnený akékoľvek svoje nároky voči Užívateľom jednostranne započítať voči akýmkoľvek pohľadávkam Užívateľov voči Speage.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

8.1. Speage je oprávnený tieto Podmienky kedykoľvek jednostranne dopĺňať a meniť, a to s účinnosťou odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Speage www. speage.com Pre Užívateľa sú tieto Podmienky záväzné v ich aktuálnom účinnom znení.

8.2. Práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. V prípade, ak je Užívateľ spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., právny vzťah sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Príslušné kogentné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, z obsahu ktorých vyplýva, že sa od ich znenia nie je možné odchýliť, nie sú týmito Podmienkami dotknuté. Právomoc na riešenie sporov z tohto zmluvného vzťahu majú súdy Slovenskej republiky.

8.3. Užívateľ je výhradne zodpovedný za akékoľvek porušenie týchto Podmienok, a to aj vtedy, ak k porušeniu dôjde v dôsledku prístupu do Užívateľského konta alebo využívania Služieb Lektora inou osobou.

8.4. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom: 1.8.2018


PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB LEKTORA

Obchodná spoločnosť Speage s.r.o., IČO: 50998650, so sídlom Pokroku 3, 040 11 Košice – mestská časť Západ, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd.: Sro, vl. č.: 41922/V, web: www.speage.com, e-mail: admin@speage.com, tel.: 0915 123 751 (ďalej ako „Speage“) vydáva tieto Podmienky poskytovania Služieb Lektora:

OBSAH:
V. Úvodné ustanovenia
VI. Poskytovanie služieb Lektora
VII. Ďalšie práva a povinnosti Lektorov a Študentov
VIII. Záverečné ustanovenia

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1.5. Tieto Podmienky poskytovania Služieb Lektora (ďalej tiež len „Podmienky“) sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok upravujúcich záväzným spôsobom práva a povinnosti medzi Speage a Užívateľmi, ktorí využívajú alebo majú záujem využívať služby definované vo Všeobecných obchodných podmienkach spočívajúce najmä v sprístupňovaní online platformy pre uzavretie zmluvného vzťahu a nadviazanie vzájomného kontaktu a komunikácie medzi Užívateľmi v cudzom jazyku, resp. v súvislosti s výučbou cudzích jazykov a v sprístupňovaní Užívateľského obsahu a informácií z Užívateľských profilov medzi registrovanými Užívateľmi (ďalej ako „VOP“).

1.6. Užívateľ, ktorý má záujem o poskytovanie Služieb Speage, vyjadruje svojím súhlasom s VOP pri registrácii zároveň súhlas s týmito Podmienkami a zaväzuje za ich v celom rozsahu a bez výhrad dodržiavať.

1.7. Tieto Podmienky predstavujú záväzné zmluvné dojednania medzi Speage a Užívateľmi v právnych vzťahoch, predmetom ktorých je poskytovanie Služieb Speage. Tieto Podmienky súčasne predstavujú záväzné zmluvné dojednania medzi Užívateľmi navzájom v právnych vzťahoch, predmetom ktorých je poskytovanie Služieb Lektora alebo súvisiacich služieb a plnení.

1.8. V prípade nesúhlasu Užívateľa s týmito Podmienkami Užívateľ nemá právo poskytovať ani využívať Služby Lektora a Služby Speage, v opačnom prípade sa na Užívateľa vzťahujú tieto Podmienky a z nich vyplývajúce práva a povinnosti v plnom rozsahu.

Článok II.
Poskytovanie Služieb Lektora

2.1. Služby Lektora je oprávnený poskytovať registrovaný Užívateľ, ktorý má status Lektora, má zriadený platný Užívateľský účet (konto) a je oprávnený na poskytovanie Služieb Lektora podľa VOP a týchto Podmienok. Lektor má za poskytnutie svojich Služieb nárok na zaplatenie odplaty od Študenta za podmienok uvedených v Platobných podmienkach.

2.2. Služby Lektora je oprávnený využívať registrovaný Užívateľ, ktorý má status Študenta, má zriadený platný Užívateľský účet (konto) a je oprávnený na využívanie Služieb Speage podľa VOP a týchto Podmienok. Študent sa zaväzuje platiť Lektorovi odplatu za využívanie Služieb Lektora za podmienok uvedených v Platobných podmienkach.

2.3. Za poskytovanie Služieb Speage, najmä za sprístupnenie platformy Speage pre uzavretie Zmluvy o poskytovaní Služieb Lektora, za sprístupnenie vzájomného kontaktu a komunikácie medzi Lektorom a Študentom a sprístupnenie Užívateľského obsahu, sa Lektor zaväzuje platiť Speage odplatu podľa Platobných podmienok.

2.4. Užívatelia sa zaväzujú dodržiavať všetky podmienky a pokyny Speage vzťahujúce sa na poskytovanie Služieb Lektora.

2.5. Zriadením Užívateľského konta a zvolením statusu Lektora Užívateľ potvrdzuje, že má záujem pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku ponúkať a poskytovať Študentom za odplatu služby komunikácie v cudzom jazyku alebo výučbu cudzích jazykov a zároveň záujem o uzavretie Zmluvy o poskytovaní Služieb Lektora prostredníctvom online platformy Speage.

2.6. Lektor po zriadení Užívateľského konta vyplní vzorový formulár profilu Lektora dostupný v jeho Užívateľom profile, v ktorom pravdivo a úplne uvedie všetky vyznačené údaje týkajúce sa jeho znalostí a skúseností s výučbou cudzích jazykov a komunikáciou v cudzom jazyku. Vo svojom Užívateľskom profile zároveň Lektor vytvorí podrobný popis ním poskytovaných Služieb Lektora a uvedie podmienky, za ktorých bude služby poskytovať. Lektor bude mať možnosť upravovať svoj Užívateľský profil prostredníctvom zadania Autorizačnej požiadavky na úpravu zadaných údajov. Pri vytváraní Užívateľského profilu a podmienok poskytovaných služieb sa Lektor zaväzuje dodržiavať nasledujúce požiadavky:
– Lektor uvedie detailný popis a charakteristiku jednotlivých Služieb s jasným vymedzením rozsahu ich pôsobnosti, označením cieľovej skupiny, témy a náplne jednotlivých hodín komunikácie a lekcií výučby (ďalej tiež len „hodina“ alebo „lekcia“),
– Lektor vymedzí hlavné ciele a očakávané výsledky poskytovaných Služieb a jednotlivých lekcií,
– Lektor nesmie vytvárať Užívateľský profil ani popis Služieb Lektora s cieľom spáchať podvod, uviesť do omylu, zneužiť práva ostatných Užívateľov, Speage alebo tretích subjektov, poskytovať iné služby ako tie, ktoré sú uvedené v popise Služieb Lektora alebo porušiť či obchádzať VOP a tieto Podmienky. Je výslovne zakázané ponúkať, propagovať alebo poskytovať Služby Lektora bezodplatne alebo za odplatu, ktorá nie je primeraná alebo výmenou za pozitívne referencie Užívateľa alebo za akékoľvek nepeňažné protiplnenie.

2.7. Študent je po zriadení Užívateľského konta oprávnený vyhľadávať informácie v profile Lektora a v jeho Užívateľskom obsahu, vybrať si Lektora, ktorý mu bude poskytovať Služby Lektora, záväzne si objednať u Lektora poskytovanie služieb a využívať ďalšie funkcionality Užívateľského konta v súvislosti s poskytovaním Služieb Lektora.

2.8. Po záväznom potvrdení výberu Služieb Lektora, rozsahu a času ich poskytovania a odplaty za ich poskytovanie zo strany Študenta aj Lektora formou zakliknutia na online platforme (uzavretie Zmluvy o poskytovaní Služieb Lektora), sa Študent zaväzuje Služby Lektora využiť a zaplatiť za ne Lektorovi stanovenú odplatu a Lektor sa zaväzuje Študentovi poskytnúť zvolené Služby Lektora v súlade s Podmienkami poskytovania Služieb Lektora.

2.9. Speage nie je zmluvnou stranou Zmluvy o poskytovaní Služieb Lektora uzavretej medzi Študentom a Lektorom. Lektor poskytuje svoje služby samostatne a nezávisle od Speage. Záväzným potvrdením zvolených Služieb Lektora vstupuje Študent do právneho vzťahu priamo s vybraným Lektorom. Speage neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za kvalitu, bezpečnosť alebo legálnosť ponúkaných Služieb Lektora, ani za pravdivosť, úplnosť alebo presnosť informácií o kvalifikácii Lektora, jeho jazykových znalostiach, vzdelaní, schopnostiach alebo skúsenostiach s ponúkanými Službami, ako ani za schopnosť Študentov platiť za poskytované Služby Lektora. Ak z VOP nevyplýva inak, Speage neručí a nezodpovedá za riadne poskytnutie Služieb Lektora ani za vysporiadanie nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Študentom a Lektorom.

2.10. Lektor sa zaväzuje pri poskytovaní Služieb Lektora dodržiavať nasledujúce podmienky:
– využívať online platformu Speage na riadenie a koordináciu požiadaviek Študentov,
– reagovať promptne, v rámci jedného pracovného dňa, na akúkoľvek komunikáciu so Študentmi a Speage týkajúcu sa poskytovania Služieb Lektora a výučby cudzích jazykov,
– viesť a uchovávať záznamy o poskytovaných Službách a akejkoľvek komunikácii medzi Lektorom a Študentom, zahŕňajúce informácie o rozsahu poskytovaných Služieb Lektora, ich výsledkoch, časovom rámci, dojednanej odplate, referenciách, spätnej väzbe, zmenách rozvrhu, dostupnosti, akceptácii a ukončení jednotlivých lekcií, resp. hodín výučby,
– informovať Študentov o dostupnosti poskytovaných Služieb Lektora a predpokladanej dobe reakcie na požiadavku Študenta,
– informovať Študentov o nedostupnosti poskytovania Služieb Lektora po dobu dlhšiu ako 24 hodín.

2.11. V prípade, ak Lektor nemôže poskytnúť svoje Služby v pôvodne propagovanom čase a rozsahu, je povinný o tom bezodkladne informovať Študenta, ponúknuť mu vysvetlenie a navrhnúť náhradný termín lekcie. Lektor súčasne o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Speage.

2.12. Po ukončení poskytovania Služieb Lektora sa Lektor zaväzuje poskytnúť Študentovi užitočné, objektívne a vyvážené spätné väzby a referencie. Všetky platby a finančné záväzky medzi Študentom a Lektorom budú vysporiadané v súlade s Platobnými podmienkami.

2.13. Každý Študent, ktorý nie je spokojný s poskytovaním Služieb Lektora, je oprávnený uplatniť reklamáciu poskytovaných Služieb priamo u Lektora. Lektor sa zaväzuje o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Speage.

2.14. Študent, ktorý je fyzickou osobou a Služby Lektora mu neslúžia na výkon zamestnania, povolania, ani obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (spotrebiteľ), má právo od zmluvného vzťahu s Lektorom odstúpiť písomnou formou bez udania dôvodu a bez sankcií do štrnástich dní odo dňa uzavretia Zmluvy o poskytovaní Služieb Lektora. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutá povinnosť Študenta zaplatiť odplatu za služby a plnenia, ktoré mu boli Lektorom poskytnuté do momentu odstúpenia. Študent výslovne súhlasí so začatím poskytovania Služieb Lektora pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy vyplývajúcej zo zákona č. 102/2014 Z. z. a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že udelením tohto súhlasu stráca po úplnom poskytnutí Služieb Lektora právo na odstúpenie od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy je Študent povinný uhradiť Lektorovi pomernú časť odplaty za poskytnuté Služby.

2.15. Užívatelia sa zaväzujú vyriešiť akékoľvek vzájomné rozpory alebo nezhody súvisiace s poskytovanými Službami Lektora prednostne zmierne vzájomným rokovaním. Tým nie je dotknuté právo ktoréhokoľvek z Užívateľov obrátiť sa v spornej záležitosti na súd.

2.16. Speage je oprávnený na svojej webovej stránke zverejniť ďalšie záväzné pokyny vzťahujúce sa na poskytovanie a využívanie Služieb Lektora. Užívatelia sú povinní takéto pokyny dodržiavať v ich aktuálnom účinnom znení.

Článok III.
Ďalšie práva a povinnosti Lektorov a Študentov

3.1. Lektor sa zaväzuje poskytovať Služby Lektora riadne, s odbornou starostlivosťou, v súlade so zásadami poctivého obchodného styku, dobrými mravmi a k vysokej miere spokojnosti Študentov.

3.2. Lektor súhlasí s tým, aby každý Študent, ktorý využíva za odplatu jeho Služby, mohol získať prístup k jeho Užívateľskému obsahu, vrátane výučbových materiálov, výhradne pre osobné a nekomerčné vzdelávacie účely.

3.3. Lektor súhlasí s využitím a sprístupnením svojho Užívateľského obsahu a informácií o poskytovaných Službách Lektora pre účely marketingu, propagácie a reklamy Služieb Speage a online platformy v akomkoľvek médiu. Speage je tiež oprávnený používať meno Lektora ako súčasť marketingu, reklamy alebo propagácie.

3.4. Užívatelia sú povinní rešpektovať súkromie a chránené osobnostné práva ostatných Užívateľov a nie sú oprávnení zasahovať do práv ostatných Užívateľov neoprávneným alebo zneužívajúcim konaním, vrátane zneužívania hodnotenia a spätnej väzby. Študenti sa zaväzujú, že ich názory a hodnotenia nebudú použité na umelé zvyšovanie alebo znižovanie ratingu Lektorov.

3.5. Lektor sa dopustí závažného porušenia týchto Podmienok, ak:
– nedodá žiadnu Službu, na ktorú sa zaviazal alebo ak takúto Službu dodá s omeškaním, s vadami alebo v neuspokojivej kvalite,
– poskytuje Služby v rozpore s informáciami sprístupnenými vo svojom Užívateľskom profile a v popise Služieb,
– pri poskytovaní Služieb porušuje svoje zmluvné povinnosti,
– poskytuje Služby spôsobom, ktorý vedie k nespokojnosti Študentov,
– nevyvinie primerané úsilie na vyriešenie sporu so Študentom,
– porušuje podmienky poskytovania Služieb, ochrany osobných údajov alebo dôverných informácií.

3.6. Speage si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia:
– pozastaviť alebo zrušiť prístup Užívateľa k jeho Užívateľskému kontu,
– obmedziť, pozastaviť alebo zrušiť poskytovanie Služieb Lektora,
– zadržať akékoľvek platby súvisiace s poskytovanými Službami Lektora.

3.7. Užívatelia sa zaväzujú, že počas doby 36 mesiacov od poskytnutia prvej Služby Lektora Študentovi bude vzájomný kontakt medzi Študentom a Lektorom v súvislosti s komunikáciou v cudzom jazyku alebo výučbou cudzích jazykov prebiehať výhradne prostredníctvom online platformy Speage. Študent sa zaväzuje, že ak počas uvedeného obdobia bude vyhľadávať, objednávať alebo zakupovať Služby od rovnakého Lektora, ktorého Služby využil, urobí tak výhradne využitím online platformy Speage. Lektor sa zaväzuje, že ak počas uvedeného obdobia bude ponúkať alebo poskytovať Služby rovnakému Študentovi, ktorý už jeho Služby využil, urobí tak výhradne využitím online platformy Speage. V prípade porušenia tejto povinnosti sú Študent a Lektor povinní zaplatiť Speage spoločne a nerozdielne zmluvnú pokutu vo výške 100 – násobku celkovej výšky odmeny, na ktorú vznikol Speage nárok za poskytovanie Služieb Speage v súvislosti so zmluvným vzťahom uzavretým medzi Študentom a Lektorom prostredníctvom platformy Speage počas obdobia posledných 12 mesiacov pred porušením uvedenej povinnosti; nárok Speage na náhradu škody tým nie je dotknutý.

3.8. Užívatelia sa zaväzujú zachovávať dôvernosť sprístupnených informácií o ostatných Užívateľoch a tretích subjektoch. Dôverné informácie, ktoré boli poskytnuté, odovzdané, oznámené alebo sprístupnené Užívateľovi na základe alebo v akejkoľvek súvislosti s poskytovanými Službami, môžu byť použité výhradne na účely poskytovania Služieb a v súlade s VOP a právnymi predpismi, ktoré upravujú nakladanie s takýmito údajmi. Užívatelia sa zaväzujú o dôverných informáciách poskytnutých, odovzdaných, oznámených alebo sprístupnených na základe alebo v akejkoľvek súvislosti s poskytovaním Služieb, zachovávať mlčanlivosť a chrániť ich pred zneužitím, poškodením, zničením, znehodnotením, stratou a odcudzením, a to i po zániku zmluvného vzťahu so Speage. Užívateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutého Užívateľa dôverné informácie poskytnúť, odovzdať, oznámiť, sprístupniť, zverejniť, publikovať, rozširovať, vyzradiť, ani použiť inak, než na účely poskytovania Služieb.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

8.5. Speage je oprávnený tieto Podmienky kedykoľvek jednostranne dopĺňať a meniť, a to s účinnosťou odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Speage www.speage.com. Pre Užívateľa sú tieto Podmienky záväzné v ich aktuálnom účinnom znení.

8.6. Práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. V prípade, ak je Užívateľ spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., právny vzťah sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Príslušné kogentné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, z obsahu ktorých vyplýva, že sa od ich znenia nie je možné odchýliť, nie sú týmito Podmienkami dotknuté. Právomoc na riešenie sporov z tohto zmluvného vzťahu majú súdy Slovenskej republiky.

8.7. Užívateľ je výhradne zodpovedný za akékoľvek porušenie týchto Podmienok, a to aj vtedy, ak k porušeniu dôjde v dôsledku prístupu do Užívateľského konta alebo využívania Služieb Lektora inou osobou.

8.8. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom: 1.8.2018

V Košiciach dňa 1.8.2018