Ochrana osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov sa odo dňa 25.05.2018 uplatňuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“ alebo „nariadenie“). A zároveň od uvedeného dátumu nadobudol účinnosť nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“). Speage s.r.o. (ďalej len ako „Speage“) venuje spracovaniu osobných údajov a ich ochrane náležitú pozornosť. Speage realizuje všetky potrebné kroky, aby predchádzala neoprávneným zásahom do súkromia fyzických osôb a dodržiava zásady zákonného spracúvania osobných údajov. Touto cestou by sme si Vás dovolili oboznámiť s informáciami týkajúcimi sa a súvisiacimi so spracovaním osobných údajov.

I.
Základné pojmy
Osobné údaje: sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Spracúvanie osobných údajov: spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Online identifikátor: identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu.

Informačný systém: akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktorý je prístupný podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém realizovaný digitálnymi technológiami, bez nich, prípadne kombinovane, centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe.

Prevádzkovateľ: každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

Sprostredkovateľ: každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba: každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Príjemca: každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov.

Tretia strana: každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje.

Medzinárodnou organizácia: organizácia a jej podriadené subjekty, ktoré sa riadia medzinárodným právom verejným, alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý bol zriadený dohodou medzi dvoma alebo viacerými krajinami alebo na základe takejto dohody.

Členský štát: štát, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Tretia krajina: krajina, ktorá nie je členským štátom.

VOP: Všeobecné obchodné podmienky Speage zverejnené na webovej stránke www.speage.com

Služby alebo Služby Speage: služby poskytované Speage na základe zmluvy uzatvorenej s Užívateľom, predmetom ktorých je najmä sprístupňovanie Užívateľského obsahu, sprístupňovanie informácií z Užívateľských profilov medzi registrovanými Užívateľmi, sprístupňovanie možnosti nadviazania vzájomného kontaktu, zmluvného vzťahu a komunikácie medzi Užívateľmi prostredníctvom online platformy prevádzkovanej Speage dostupnej z https://www.speage.com alebo iným spôsobom prostredníctvom internetového spojenia a zastupovanie Študentov pri rokovaniach s Lektormi a pri riešení nezhôd súvisiacich s využívaním Služieb Lektora.

Užívateľ: fyzická osoba, ktorá si zriadi Užívateľské konto a zaregistruje sa za účelom využívania Služieb.

Študent: Užívateľ, ktorý má záujem o sprístupnenie Užívateľského obsahu, o nadviazanie vzájomného kontaktu a komunikácie s Lektorom, o uzavretie zmluvného vzťahu s Lektorom prostredníctvom Speage a využívanie služieb Lektora, ako aj o zastupovanie pri rokovaniach s Lektormi a pri riešení nezhôd súvisiacich s využívaním Služieb Lektora.

Lektor: Užívateľ, ktorý pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku ponúka a poskytuje za odplatu služby komunikácie v cudzom jazyku alebo výučbu cudzích jazykov a ktorý má záujem o sprístupňovanie svojho Užívateľského obsahu, nadviazanie vzájomného kontaktu a komunikácie so Študentom a uzavretie zmluvného vzťahu so Študentom prostredníctvom Speage.

Užívateľské konto: účet zriadený Užívateľovi, prostredníctvom ktorého Užívateľ vstupuje do svojho Užívateľského profilu a využíva Služby Speage.

Užívateľský profil: časť Užívateľského konta, ktorá slúži na uverejňovanie a zobrazovanie informácií o Užívateľovi. Užívateľský profil slúži výlučne jedinému Užívateľovi.

Užívateľský obsah: akýkoľvek obsah (všetky informácie, textové súbory, zvukové, obrazové alebo videozáznamy a iný materiál), ktorý Užívateľ sprístupní, zverejní, publikuje, poskytne, zdieľa alebo zahŕňa vo svojom Užívateľskom profile alebo ktorý poskytne Speage pre propagačné účely s cieľom sprístupniť ho prostredníctvom webovej stránky Speage alebo inej aplikácie alebo služby Speage k dispozícii iným Užívateľom alebo tretím subjektom.

II.
Prevádzkovateľ
Názov: Speage s.r.o.
Sídlo: Pokroku 3, 040 11 Košice
IČO: 50 998 650
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Košice I odd.: Sro, vložka č.: 41922/V
Email: admin@apeage.com
Tel. č.: 0915123751
Webová stránka: www.speage.com
(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

III.
Dotknutá osoba
Dotknutými osobami sú Užívatelia webovej stránky Speage www.speage.com, ktorí sú fyzickými osobami, ktoré si zriadili Užívateľské konto a zaregistrovali sa za účelom využívania Služieb ako Lektori alebo Študenti (ďalej len ako „Užívatelia“ alebo „dotknuté osoby“).

IV.
Rozsah spracúvania osobných údajov a ich zdroj
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Užívateľa v rozsahu uvedenom v registračnom formulári pre Užívateľa, a to najmä: meno, priezvisko, emailová adresa, prihlasovacie meno a heslo, osobné údaje Užívateľa v rozsahu uvedenom na Užívateľskom profile Užívateľa, a to najmä: bydlisko, rok narodenia a zároveň IP adresu Užívateľa – všeobecné osobné údaje (ďalej len ako „osobné údaje“) .

V.
Účel spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Užívateľa na nasledujúce účely:

a) poskytovanie Služieb na základe zmluvy uzatvorenej s Užívateľmi,
b) sprístupnenie a zverejnenie Užívateľského obsahu,
c) sprístupnenie informácií z Užívateľských profilov medzi registrovanými Užívateľmi,
d) sprístupnenie možnosti nadviazania vzájomného kontaktu, zmluvného vzťahu a komunikácie medzi Užívateľmi (Študentmi a Lektormi) prostredníctvom webovej stránky Speage www.speage.com, prípadne inej webovej stránky alebo aplikácie, prostredníctvom ktorej Speage sprístupňuje služby (ďalej len ako „online platforma“),
e) fakturačné účely,
f) vedenie účtovníctva,
g) evidencia uzatvorených zmlúv,
h) kontaktovania Užívateľov,
i) zabezpečenia bezpečnosti webovej stránky Speage www.speage.com a informačného systému Prevádzkovateľa
j) marketingové účely,
k) vyhodnotenie efektivity propagačných kampaní a reklamy Prevádzkovateľa.

VI.
Právny základ spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Užívateľa na základe:
– písomného súhlasu Užívateľa so spracovaním osobných údajov,
– spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Užívateľ,
– spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, pričom Prevádzkovateľ má oprávnený záujem na digitálnej ochrane webovej stránky Speage www.speage.com a informačného systému Prevádzkovateľa (zodpovedá mu účel spracovania osobných údajov zabezpečenie bezpečnosti webovej stránky Speage www.speage.com a informačného systému Prevádzkovateľa).

VII.
Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ bude osobné údaje uchovávať po dobu trvania jednotlivých zmluvných vzťahov medzi Prevádzkovateľom a Užívateľmi resp. Užívateľmi navzájom a 6 mesiacov po ich skončení. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované.

VIII.
Poskytnutie osobných údajov tretím stranám/identifikácia príjemcov
Prevádzkovateľ bude osobné údaje Užívateľa – Študenta v rozsahu meno a priezvisko poskytovať Užívateľovi – Lektorovi. Prevádzkovateľ bude osobné údaje Užívateľa – Lektora v rozsahu meno a priezvisko, krajinu pôvodu poskytovať Užívateľovi – Študentovi. Uvedené osobné údaje Užívateľov bude Prevádzkovateľ poskytovať za účelom vytvorenia konkrétneho vzájomného zmluvného vzťahu medzi Užívateľom – Študentom a Užívateľom – Lektorom prostredníctvom webovej stránky Speage www.speage.com s cieľom poskytovania komunikácie v cudzom jazyku alebo výučby cudzích jazykov Užívateľovi – Študentovi Užívateľom – Lektorom a plnenia zmluvných povinností.

Prevádzkovateľ bude osobné údaje Užívateľa poskytovať aj nasledovným príjemcom:
– osobám, ktoré zabezpečujú technickú údržbu a administráciu webovej stránky Speage www.speage.com

IX.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
Za účelom vytvorenia konkrétneho vzájomného zmluvného vzťahu medzi Užívateľom – Študentom a Užívateľom – Lektorom prostredníctvom webovej stránky Speage www.speage.com s cieľom poskytovania komunikácie v cudzom jazyku alebo výučby cudzích jazykov Užívateľovi – Študentovi Užívateľom – Lektorom a plnenia zmluvných povinností môžu byť osobné údaje Užívateľov predmetom cezhraničného prenosu:
– do krajín v rámci Európskej únie resp. Európskeho hospodárskeho priestoru,
– do tretích krajín mimo Európskej únie resp. Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, a to v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov,
– do tretích krajín mimo Európskej únie resp. Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, pričom v danom prípade Prevádzkovateľ prijíma primerané záruky ochrany osobných údajov – používa štandardné zmluvné doložky o ochrane osobných údajov schválené Európskou komisiou.

Vo vzťahu k primeranosti ochrany osobných údajov pri ich prenose do USA zaviedla Európska komisia tzv. Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (v anglickom jazyku označený ako „EU – U.S. Privacy Shield“). Prenosy osobných údajov do USA je tak možné uskutočniť na základe rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti ochrany poskytovanej Štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a v súlade s podmienkami ustanovenými zákonom o ochrane osobných údajov.

Užívateľ zvolením možnosti súhlasu so spracovaním osobných údajov v registračnom formulári pre Užívateľa súhlasí s vyššie uvedeným prenosom osobných údajov do krajín v rámci Európskej únie resp. Európskeho hospodárskeho priestoru, do tretích krajín mimo Európskej únie resp. Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov a do tretích krajín mimo Európskej únie resp. Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Uvedený cezhraničný prenos osobných údajov Užívateľa je nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom pri poskytovaní Služieb a/alebo je nevyhnutný na uzatvorenie zmluvy alebo plnenie zmluvy uzatvorenej v záujme Užívateľa medzi Prevádzkovateľom a iným Užívateľom.

X.
Automatizované individuálne rozhodovanie
Prevádzkovateľ nepoužíva osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa týkajú Užívateľa alebo ho obdobne významne ovplyvňujú.
XI.
Následky neposkytnutia osobných údajov
Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre vytvorenie vzájomného zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľmi resp. Užívateľmi navzájom za účelom poskytovania Služieb. Užívateľ nie je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi osobné údaje. V prípade, ak Užívateľ neposkytne Prevádzkovateľovi osobné údaje v rozsahu podľa Čl. IV, nebude sa môcť zaregistrovať na webovej stránke Speage www.speage.com a nemôže využívať Služby a ani online platformu Speage.

XII.
Práva Užívateľa
Užívateľ má právo:
– súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy admin@speage.com alebo písomne na adrese: Speage s.r.o., sídlo: Pokroku 3, 040 11 Košice. Odvolaním súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.
– právo na prístup: Užívateľ má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktorej sa ho týkajú, má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o ňom má Prevádzkovateľ k dispozícii, ako aj na ďalšie informácie, a to najmä účel spracúvania osobných, kategória spracúvaných osobných údajov, identifikácia príjemcov osobných údajov, doba uchovávania osobných údajov, poučenie o právach podľa zákona o ochrane osobných údajov, informácia o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Užívateľa, existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.
– právo na opravu: Užívateľ má právo na opravu osobných údajov, ak o ňom Prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má Užívateľ právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
– právo na výmaz (na zabudnutie): Užívateľ má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, za predpokladu, že:
1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
2. ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu Užívateľa a Užívateľ súhlas odvolal a neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov,
3. Užívateľ namieta spracúvanie osobných údajov na právnom základe, ktorým sú oprávnené záujmy Prevádzkovateľa alebo spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi,
4. dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
5. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.
– právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
1. Užívateľ namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
2. spracúvanie je nezákonné a Užívateľ žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia,
3. Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Užívateľ na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
4. Užívateľ namieta spracúvanie osobných údajov na právnom základe, ktorým sú oprávnené záujmy Prevádzkovateľa alebo spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi.
– právo na prenosnosť údajov: Užívateľ má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytol Prevádzkovateľovi a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu Užívateľa alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
– právo namietať: Užívateľ má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch Prevádzkovateľa alebo ak ide o spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi vrátane profilovania.
– právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov: ak sa Užívateľ domnieva, že jej osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môže podať návrh na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

XIII.
Využívanie Služieb osobami mladšími ako 18 rokov

Služby poskytované prostredníctvom online platformy Speage sú určené výhradne pre subjekty s plnou právnou subjektivitou a spôsobilosťou k právnym úkonom. Fyzické osoby sú oprávnené využívať Služby v prípade, že sú staršie ako 18 rokov, inak iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu. Akýkoľvek prístup k alebo využitie Služieb osobou mladšou ako 18 rokov bez súhlasu jej zákonného zástupcu je zakázané. Registráciou, prístupom do Užívateľského konta alebo využívaním Služieb Užívateľ potvrdzuje, že je plne spôsobilý vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti.

Dňa 10.7.2018