Platobné podmienky

Obchodná spoločnosť Speage s.r.o., IČO: 50998650, so sídlom Pokroku 3, 040 11 Košice – mestská časť Západ, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd.:Sro, vl. č.: 41922/V, web: www.speage.com, e-mail: admin@speage.com, tel.: 0915 123 751 (ďalej ako „Speage“) vydáva tieto Platobné podmienky poskytovania Služieb Speage:

OBSAH:
I. Úvodné ustanovenia
II. Realizácia platieb
III. Ďalšie ustanovenia
IV. Záverečné ustanovenia

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto Platobné podmienky (ďalej tiež len „Platobné podmienky“) sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok upravujúcich záväzným spôsobom práva a povinnosti medzi Speage a Užívateľmi, ktorí využívajú alebo majú záujem využívať služby definované vo Všeobecných obchodných podmienkach spočívajúce najmä v sprístupňovaní online platformy pre uzavretie zmluvného vzťahu a nadviazanie vzájomného kontaktu a komunikácie medzi Užívateľmi v cudzom jazyku, resp. v súvislosti s výučbou cudzích jazykov a v sprístupňovaní Užívateľského obsahu a informácií z Užívateľských profilov medzi registrovanými Užívateľmi (ďalej ako „VOP“).

1.2. Užívateľ, ktorý má záujem o poskytovanie Služieb Speage a Služieb Lektora, vyjadruje svojím súhlasom s VOP pri registrácii zároveň súhlas s týmito Platobnými podmienkami a zaväzuje za ich v celom rozsahu a bez výhrad dodržiavať.

1.3. Tieto Platobné podmienky predstavujú záväzné zmluvné dojednania medzi Speage a Užívateľmi v právnych vzťahoch, predmetom ktorých je poskytovanie Služieb Speage. Tieto Podmienky súčasne predstavujú záväzné zmluvné dojednania medzi Užívateľmi navzájom v právnych vzťahoch, predmetom ktorých je poskytovanie Služieb Lektora alebo súvisiacich služieb a plnení poskytovaných prostredníctvom online platformy Speage.

1.4. V prípade nesúhlasu Užívateľa s týmito Platobnými podmienkami Užívateľ nemá právo poskytovať ani využívať Služby Lektora a Služby Speage, v opačnom prípade sa na Užívateľa vzťahujú tieto Platobné podmienky a z nich vyplývajúce práva a povinnosti v plnom rozsahu.

Článok II.
Realizácia platieb

2.1. Odplata za poskytovanie Služieb Lektora:

2.1.1. Na základe Zmluvy o poskytovaní Služieb Lektora má Lektor nárok na zaplatenie odplaty za poskytovanie svojich služieb od Študenta za podmienok uvedených v zmluve a týchto Platobných podmienkach.

2.1.2. Študent sa zaväzuje platiť Lektorovi odplatu za využívanie jeho služieb vo výške, ktorá bola Študentom odsúhlasená pri záväznom uzavretí Zmluvy o poskytovaní Služieb Lektora prostredníctvom online platformy Speage.

2.1.3. Aktuálny cenník poskytovaných Služieb Lektora, vrátane podmienok, za ktorých sa ceny uplatňujú, je uverejnený v Užívateľskom profile Lektora. Speage neurčuje ani nedohliada na výšku odplaty za služby poskytované Lektorom.

2.1.4. V odplate Lektora sú zahrnuté všetky náklady spojené s poskytovaním Služieb Lektora, vrátane nákladov Lektora na úhradu odmeny (provízie) Speage v zmysle bodu 2.2. týchto Platobných podmienok.

2.1.5. Speage prostredníctvom prevádzkovania online platformy umožňuje Lektorom, aby Študentom ponúkali a poskytovali svoje služby. Platobné operácie za účelom úhrady odplaty za poskytovanie Služieb Lektora sa realizujú medzi Študentom a Lektorom prostredníctvom Speage. Lektor sa zaväzuje, že bude akceptovať úhrady platieb za poskytovanie svojich služieb prostredníctvom Speage.

2.1.6. Študent je oprávnený objednať si u Lektorov prostredníctvom platformy Speage ponúkané Služby Lektora, najmä hodiny výučby cudzieho jazyka alebo komunikácie v cudzom jazyku. Objednávka hodiny a následná kúpa sa realizuje výhradne prostredníctvom platformy Speage, zverejnenými spôsobmi a postupnosťou. Potvrdenie o uskutočnení záväznej objednávky bude Študentovi prístupné z jeho Užívateľského konta.

2.1.7. Úhrady za Služby Lektora budú realizované prostredníctvom Speage z finančných prostriedkov, ktoré Študent vložil do depozitu Speage (ďalej ako „Depozit“). Študent zloží na účet Speage určený na prijímanie Depozitu zvolenú finančnú čiastku za účelom objednania hodín Lektora a vysporiadania finančných vzťahov s Lektorom v zmysle týchto Platobných podmienok. Študent berie na vedomie, že Speage nie je poskytovateľom Služieb Lektora, ale len sprostredkovateľom týchto služieb medzi Študentom a Lektorom. Speage je poverený Lektorom na preberanie odplaty od Študenta za Služby Lektora. Daňové doklady vo vzťahu k poskytovaným Službám Lektora vydáva Lektor ako ich poskytovateľ.

2.1.8. Využívanie Služieb je obmedzené výškou disponibilného zostatku Depozitu zloženého Študentom. Študentovi nebude umožnené využitie Služieb Lektora, ak na jeho účte nie je dostatok kreditu na využitie objednaných služieb.

2.1.9. Po tom, čo si Študent záväzne objedná hodinu Lektora, je povinný sa tejto hodiny zúčastniť a zaplatiť za objednanú hodinu dojednanú odplatu Lektora, ak v týchto Platobných podmienkach nie je osobitne uvedené inak.

2.1.10. Objednávka hodiny Lektora sa stáva záväznou potvrdením objednávky vo forme zakliknutia po prihlásení sa do Užívateľského konta Študenta na Speage platforme za predpokladu, že v Depozite na účte Študenta je dostatok kreditu na úhradu odmeny Lektora za objednanú hodinu resp. ak Študent bezodkladne po uskutočnení objednávky vloží do Depozitu prostriedky na úhradu odmeny Lektora za túto hodinu.

2.1.11. Peňažné prostriedky z Depozitu budú Lektorom vyplácané raz mesačne prostredníctvom služby PayPal. Peňažné prostriedky budú poukázané na PayPal účet lektora na základe emailovej adresy uvedenej v aktuálnom Užívateľskom profile Lektora. Ak v bode 2.1.12. týchto Platobných podmienok nie je uvedené inak, na bankový účet Lektora budú poukázané finančné prostriedky z Depozitu po uskutočnení objednanej hodiny Lektora vo výške odplaty dojednanej medzi Študentom a Lektorom, zníženej o odmenu Speage v zmysle bodu 2.2. týchto Platobných podmienok.

2.1.12. Po uskutočnení objednanej hodiny Lektora bude Študent prostredníctvom Speage platformy vyzvaný k označeniu jednej z možností:

a) „Všetko prebehlo v poriadku“ (označenie hodiny ako ukončenej – tzv. akceptovanie služby),
b) „S hodinou bol nejaký problém“

V prípade, ak Študent neoznačí na Speage platforme žiadnu z vyššie uvedených možností ani do 7 dní po uskutočnení hodiny, hodina sa považuje sa akceptovanú Študentom bez výhrad.

Označením hodiny ako ukončenej (akceptovanie služby) Študent potvrdzuje, že Služby Lektora mu boli riadne poskytnuté a zároveň vyjadruje súhlas s úhradou odmeny Lektora a s uvoľnením jeho prostriedkov z Depozitu.

Ak Študent uvedie, že „S hodinou bol nejaký problém“, bude oprávnený požiadať lektora o vrátenie peňazí za hodinu alebo o opätovné naplánovanie hodiny. Zároveň Študent popíše lektorovi problém, ktorý počas hodiny nastal a zdôvodní, prečo žiada o vrátenie peňazí, alebo o opätovné naplánovanie hodiny (napr. Lektor neprišiel na hodinu, Lektor sa po 10 min. odpojil a pod.). Lektor je oprávnený Študentovu požiadavku prijať alebo odmietnuť.

V prípade, odmietnutia Študentovej požiadavky Lektorom, Speage na základe vyhodnotenia dostupných informácií, najmä vzájomnej komunikácie medzi Študentom a Lektorom a ich konverzácie v systéme správ na Speage platforme, posúdi vzniknutý spor a navrhne Užívateľom riešenie. Ak Speage dospeje k záveru, že úhrada odplaty za hodinu Lektora nie je opodstatnená, Študentovi nebude za túto hodinu účtovaná žiadna odplata, v opačnom prípade má Lektor nárok na zaplatenie odmeny od Študenta za túto hodinu vo výške stanovenej Speage, najviac vo výške 100 % odplaty dojednanej medzi Študentom a Lektorom.

2.1.13. Nevyčerpaný zostatok Depozitu vráti Speage Študentovi do 21 dní po zadaní Autorizačnej požiadavky Študentom zadanej prostredníctvom platformy Speage a vysporiadaní všetkých finančných záväzkov medzi Študentom a Lektorom na bankový účet Študenta uvedený v aktuálnom Užívateľskom profile Študenta.

2.1.14. Všetky poplatky, ktoré sú Študentovi účtované bankovými inštitúciami alebo tretími subjektmi v súvislosti so zložením Depozitu a uskutočnením súvisiacich platobných služieb, znáša Študent na vlastné náklady a zodpovednosť. Študent je zároveň výhradne zodpovedný za akékoľvek zmeny menových kurzov, ku ktorým dochádza v súvislosti so zložením a vrátením Depozitu alebo realizáciou platieb.

2.1.15. Speage sa zaväzuje peňažné prostriedky zložené v Depozite starostlivo opatrovať a nakladať s nimi spôsobom podľa týchto Platobných podmienok. Speage má nárok na všetky úroky, plnenia a akékoľvek iné náhrady zo zostatku na bankovom účte, ktoré vzniknú z dôvodu časového nesúladu medzi zložením Depozitu a vyplatením zodpovedajúcich finančných prostriedkov v súlade s týmito Platobnými podmienkami.

2.2. Odmena Speage:

2.2.1. Speage vzniká za sprostredkovanie uzavretia zmluvného vzťahu medzi Lektorom a Študentom, za sprístupnenie platformy Speage a poskytovanie ďalších Služieb Speage špecifikovaných vo VOP nárok na odmenu (ďalej ako „provízia“) od Lektora v nasledovnej výške:

– 10 % z odplaty dojednanej medzi Študentom a Lektorom, a to za každú uskutočnenú hodinu Lektora.

Ak v dôsledku uplatnenia postupu podľa bodu 2.1.12. týchto Platobných podmienok vznikne Lektorovi nárok na nižšiu odplatu od Študenta ako bola pôvodne dojednaná, Speage vznikne nárok na províziu vo výške 10 % z odplaty, na ktorú má Lektor nárok v zmysle bodu 2.1.12. týchto Platobných podmienok. Ak v dôsledku uplatnenia postupu v zmysle bodu 2.1.12. týchto Platobných podmienok Lektorovi nevznikne nárok na zaplatenie žiadnej odplaty od Študenta, Speage nemá nárok na províziu od Lektora za uvedené služby.

2.2.2. Provízia v zmysle bodu 2.2.1. týchto Platobných podmienok bude Speage vyplácaná z Depozitu zloženého Študentom, a to spravidla vždy štvrťročne do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka, prevodom na bankový účet Speage alebo výplatou provízie z Depozitu v hotovosti. Na základe osobitnej dohody medzi Lektorom a Speage môže byť provízia vyplatená Speage aj za iné obdobie.

2.2.3. Lektor sa zaväzuje platiť Speage dojednanú províziu a súhlasí so spôsobom úhrady provízie podľa týchto Platobných podmienok.

2.2.4. Po vyplatení provízie Speage vystaví Lektorovi daňový doklad (faktúru) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Lektor výslovne súhlasí s tým, aby mu Speage predkladal faktúry vyhotovené podľa týchto Platobných podmienok v elektronickej forme. Speage bude elektronickú faktúru doručovať Lektorovi na jeho kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú v Užívateľskom profile.

Článok III.
Ďalšie ustanovenia

3.1. Lektor sa zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by malo alebo by mohlo mať za následok obchádzanie týchto Platobných podmienok. Lektor sa najmä zaväzuje, že:
– nebude navrhovať, ponúkať ani prijímať žiadne platby od Študentov súvisiace so Službami Lektora akýmikoľvek inými prostriedkami bez súčinnosti Speage,
– vo svojom Užívateľskom profile bude uvádzať presné, pravdivé a úplné informácie o cenách účtovaných za poskytovanie Služieb Lektora,
– nebude uvádzať vo svojom Užívateľskom profile, v Užívateľskom obsahu, iným spôsobom prostredníctvom online platformy Speage, ani v žiadnych oznámeniach adresovaných Speage inú cenu za poskytovanie svojich Služieb, ako bola dohodnutá so Študentom.

V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností podľa tohto bodu je Lektor povinný zaplatiť Speage zmluvnú pokutu vo výške 3-násobku celkovej výšky odmeny, na ktorú vznikol Speage nárok za poskytovanie Služieb Speage v súvislosti so zmluvným vzťahom uzavretým medzi Lektorom a Študentmi prostredníctvom platformy Speage počas obdobia posledných 12 mesiacov pred porušením uvedenej povinnosti; nárok Speage na náhradu škody tým nie je dotknutý.

3.2. Lektor berie na vedomie, že je výhradne zodpovedný za správne určenie svojho daňového režimu a plnenie akýchkoľvek svojich daňových povinností v súvislosti s poskytovanými Službami Lektora. Lektor je tiež výhradne zodpovedný za správne odvedenie akýchkoľvek daní alebo poplatkov príslušným orgánom. Speage neponúka Lektorom ani iným Užívateľom žiadne právne ani daňové poradenstvo.

3.3. Speage neúčtuje Užívateľom žiadne poplatky za registráciu Užívateľa, ani za vytvorenie Užívateľského konta a Užívateľského obsahu.

3.4. Speage je oprávnený akékoľvek svoje nároky voči Užívateľom jednostranne započítať voči akýmkoľvek pohľadávkam Užívateľov voči Speage.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

4.1. Speage je oprávnený tieto Podmienky kedykoľvek jednostranne dopĺňať a meniť, a to s účinnosťou odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Speage www. speage.com Pre Užívateľa sú tieto Podmienky záväzné v ich aktuálnom účinnom znení.

4.2. Práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. V prípade, ak je Užívateľ spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., právny vzťah sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Príslušné kogentné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, z obsahu ktorých vyplýva, že sa od ich znenia nie je možné odchýliť, nie sú týmito Podmienkami dotknuté. Právomoc na riešenie sporov z tohto zmluvného vzťahu majú súdy Slovenskej republiky.

4.3. Užívateľ je výhradne zodpovedný za akékoľvek porušenie týchto Podmienok, a to aj vtedy, ak k porušeniu dôjde v dôsledku prístupu do Užívateľského konta alebo využívania Služieb Lektora inou osobou.

4.4. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom: 1.8.2018

V Košiciach dňa 1.7.2018