Podmienky poskytovania služieb lektora

Obchodná spoločnosť Speage s.r.o., IČO: 50998650, so sídlom Pokroku 3, 040 11 Košice – mestská časť Západ, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd.: Sro, vl. č.: 41922/V, web: www.speage.com, e-mail: admin@speage.com, tel.: 0915 123 751 (ďalej ako „Speage“) vydáva tieto Podmienky poskytovania Služieb Lektora:

OBSAH:
I. Úvodné ustanovenia
II. Poskytovanie služieb Lektora
III. Ďalšie práva a povinnosti Lektorov a Študentov
IV. Záverečné ustanovenia

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto Podmienky poskytovania Služieb Lektora (ďalej tiež len „Podmienky“) sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok upravujúcich záväzným spôsobom práva a povinnosti medzi Speage a Užívateľmi, ktorí využívajú alebo majú záujem využívať služby definované vo Všeobecných obchodných podmienkach spočívajúce najmä v sprístupňovaní online platformy pre uzavretie zmluvného vzťahu a nadviazanie vzájomného kontaktu a komunikácie medzi Užívateľmi v cudzom jazyku, resp. v súvislosti s výučbou cudzích jazykov a v sprístupňovaní Užívateľského obsahu a informácií z Užívateľských profilov medzi registrovanými Užívateľmi (ďalej ako „VOP“).

1.2. Užívateľ, ktorý má záujem o poskytovanie Služieb Speage, vyjadruje svojím súhlasom s VOP pri registrácii zároveň súhlas s týmito Podmienkami a zaväzuje za ich v celom rozsahu a bez výhrad dodržiavať.

1.3. Tieto Podmienky predstavujú záväzné zmluvné dojednania medzi Speage a Užívateľmi v právnych vzťahoch, predmetom ktorých je poskytovanie Služieb Speage. Tieto Podmienky súčasne predstavujú záväzné zmluvné dojednania medzi Užívateľmi navzájom v právnych vzťahoch, predmetom ktorých je poskytovanie Služieb Lektora alebo súvisiacich služieb a plnení.

1.4. V prípade nesúhlasu Užívateľa s týmito Podmienkami Užívateľ nemá právo poskytovať ani využívať Služby Lektora a Služby Speage, v opačnom prípade sa na Užívateľa vzťahujú tieto Podmienky a z nich vyplývajúce práva a povinnosti v plnom rozsahu.

Článok II.
Poskytovanie Služieb Lektora

2.1. Služby Lektora je oprávnený poskytovať registrovaný Užívateľ, ktorý má status Lektora, má zriadený platný Užívateľský účet (konto) a je oprávnený na poskytovanie Služieb Lektora podľa VOP a týchto Podmienok. Lektor má za poskytnutie svojich Služieb nárok na zaplatenie odplaty od Študenta za podmienok uvedených v Platobných podmienkach.

2.2. Služby Lektora je oprávnený využívať registrovaný Užívateľ, ktorý má status Študenta, má zriadený platný Užívateľský účet (konto) a je oprávnený na využívanie Služieb Speage podľa VOP a týchto Podmienok. Študent sa zaväzuje platiť Lektorovi odplatu za využívanie Služieb Lektora za podmienok uvedených v Platobných podmienkach.

2.3. Za poskytovanie Služieb Speage, najmä za sprístupnenie platformy Speage pre uzavretie Zmluvy o poskytovaní Služieb Lektora, za sprístupnenie vzájomného kontaktu a komunikácie medzi Lektorom a Študentom a sprístupnenie Užívateľského obsahu, sa Lektor zaväzuje platiť Speage odplatu podľa Platobných podmienok.

2.4. Užívatelia sa zaväzujú dodržiavať všetky podmienky a pokyny Speage vzťahujúce sa na poskytovanie Služieb Lektora.

2.5. Zriadením Užívateľského konta a zvolením statusu Lektora Užívateľ potvrdzuje, že má záujem pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku ponúkať a poskytovať Študentom za odplatu služby komunikácie v cudzom jazyku alebo výučbu cudzích jazykov a zároveň záujem o uzavretie Zmluvy o poskytovaní Služieb Lektora prostredníctvom online platformy Speage.

2.6. Lektor po zriadení Užívateľského konta vyplní vzorový formulár profilu Lektora dostupný v jeho Užívateľom profile, v ktorom pravdivo a úplne uvedie všetky vyznačené údaje týkajúce sa jeho znalostí a skúseností s výučbou cudzích jazykov a komunikáciou v cudzom jazyku. Vo svojom Užívateľskom profile zároveň Lektor vytvorí podrobný popis ním poskytovaných Služieb Lektora a uvedie podmienky, za ktorých bude služby poskytovať. Lektor bude mať možnosť upravovať svoj Užívateľský profil prostredníctvom zadania Autorizačnej požiadavky na úpravu zadaných údajov. Pri vytváraní Užívateľského profilu a podmienok poskytovaných služieb sa Lektor zaväzuje dodržiavať nasledujúce požiadavky:
– Lektor uvedie detailný popis a charakteristiku jednotlivých Služieb s jasným vymedzením rozsahu ich pôsobnosti, označením cieľovej skupiny, témy a náplne jednotlivých hodín komunikácie a lekcií výučby (ďalej tiež len „hodina“ alebo „lekcia“),
– Lektor vymedzí hlavné ciele a očakávané výsledky poskytovaných Služieb a jednotlivých lekcií,
– Lektor nesmie vytvárať Užívateľský profil ani popis Služieb Lektora s cieľom spáchať podvod, uviesť do omylu, zneužiť práva ostatných Užívateľov, Speage alebo tretích subjektov, poskytovať iné služby ako tie, ktoré sú uvedené v popise Služieb Lektora alebo porušiť či obchádzať VOP a tieto Podmienky. Je výslovne zakázané ponúkať, propagovať alebo poskytovať Služby Lektora bezodplatne alebo za odplatu, ktorá nie je primeraná alebo výmenou za pozitívne referencie Užívateľa alebo za akékoľvek nepeňažné protiplnenie.

2.7. Študent je po zriadení Užívateľského konta oprávnený vyhľadávať informácie v profile Lektora a v jeho Užívateľskom obsahu, vybrať si Lektora, ktorý mu bude poskytovať Služby Lektora, záväzne si objednať u Lektora poskytovanie služieb a využívať ďalšie funkcionality Užívateľského konta v súvislosti s poskytovaním Služieb Lektora.

2.8. Po záväznom potvrdení výberu Služieb Lektora, rozsahu a času ich poskytovania a odplaty za ich poskytovanie zo strany Študenta aj Lektora formou zakliknutia na online platforme (uzavretie Zmluvy o poskytovaní Služieb Lektora), sa Študent zaväzuje Služby Lektora využiť a zaplatiť za ne Lektorovi stanovenú odplatu a Lektor sa zaväzuje Študentovi poskytnúť zvolené Služby Lektora v súlade s Podmienkami poskytovania Služieb Lektora.

2.9. Speage nie je zmluvnou stranou Zmluvy o poskytovaní Služieb Lektora uzavretej medzi Študentom a Lektorom. Lektor poskytuje svoje služby samostatne a nezávisle od Speage. Záväzným potvrdením zvolených Služieb Lektora vstupuje Študent do právneho vzťahu priamo s vybraným Lektorom. Speage neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za kvalitu, bezpečnosť alebo legálnosť ponúkaných Služieb Lektora, ani za pravdivosť, úplnosť alebo presnosť informácií o kvalifikácii Lektora, jeho jazykových znalostiach, vzdelaní, schopnostiach alebo skúsenostiach s ponúkanými Službami, ako ani za schopnosť Študentov platiť za poskytované Služby Lektora. Ak z VOP nevyplýva inak, Speage neručí a nezodpovedá za riadne poskytnutie Služieb Lektora ani za vysporiadanie nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Študentom a Lektorom.

2.10. Lektor sa zaväzuje pri poskytovaní Služieb Lektora dodržiavať nasledujúce podmienky:
– využívať online platformu Speage na riadenie a koordináciu požiadaviek Študentov,
– reagovať promptne, v rámci jedného pracovného dňa, na akúkoľvek komunikáciu so Študentmi a Speage týkajúcu sa poskytovania Služieb Lektora a výučby cudzích jazykov,
– viesť a uchovávať záznamy o poskytovaných Službách a akejkoľvek komunikácii medzi Lektorom a Študentom, zahŕňajúce informácie o rozsahu poskytovaných Služieb Lektora, ich výsledkoch, časovom rámci, dojednanej odplate, referenciách, spätnej väzbe, zmenách rozvrhu, dostupnosti, akceptácii a ukončení jednotlivých lekcií, resp. hodín výučby,
– informovať Študentov o dostupnosti poskytovaných Služieb Lektora a predpokladanej dobe reakcie na požiadavku Študenta,
– informovať Študentov o nedostupnosti poskytovania Služieb Lektora po dobu dlhšiu ako 24 hodín.

2.11. V prípade, ak Lektor nemôže poskytnúť svoje Služby v pôvodne propagovanom čase a rozsahu, je povinný o tom bezodkladne informovať Študenta, ponúknuť mu vysvetlenie a navrhnúť náhradný termín lekcie. Lektor súčasne o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Speage.

2.12. Po ukončení poskytovania Služieb Lektora sa Lektor zaväzuje poskytnúť Študentovi užitočné, objektívne a vyvážené spätné väzby a referencie. Všetky platby a finančné záväzky medzi Študentom a Lektorom budú vysporiadané v súlade s Platobnými podmienkami.

2.13. Každý Študent, ktorý nie je spokojný s poskytovaním Služieb Lektora, je oprávnený uplatniť reklamáciu poskytovaných Služieb priamo u Lektora. Lektor sa zaväzuje o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Speage.

2.14. Študent, ktorý je fyzickou osobou a Služby Lektora mu neslúžia na výkon zamestnania, povolania, ani obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (spotrebiteľ), má právo od zmluvného vzťahu s Lektorom odstúpiť písomnou formou bez udania dôvodu a bez sankcií do štrnástich dní odo dňa uzavretia Zmluvy o poskytovaní Služieb Lektora. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutá povinnosť Študenta zaplatiť odplatu za služby a plnenia, ktoré mu boli Lektorom poskytnuté do momentu odstúpenia. Študent výslovne súhlasí so začatím poskytovania Služieb Lektora pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy vyplývajúcej zo zákona č. 102/2014 Z. z. a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že udelením tohto súhlasu stráca po úplnom poskytnutí Služieb Lektora právo na odstúpenie od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy je Študent povinný uhradiť Lektorovi pomernú časť odplaty za poskytnuté Služby.

2.15. Užívatelia sa zaväzujú vyriešiť akékoľvek vzájomné rozpory alebo nezhody súvisiace s poskytovanými Službami Lektora prednostne zmierne vzájomným rokovaním. Tým nie je dotknuté právo ktoréhokoľvek z Užívateľov obrátiť sa v spornej záležitosti na súd.

2.16. Speage je oprávnený na svojej webovej stránke zverejniť ďalšie záväzné pokyny vzťahujúce sa na poskytovanie a využívanie Služieb Lektora. Užívatelia sú povinní takéto pokyny dodržiavať v ich aktuálnom účinnom znení.

Článok III.
Ďalšie práva a povinnosti Lektorov a Študentov

3.1. Lektor sa zaväzuje poskytovať Služby Lektora riadne, s odbornou starostlivosťou, v súlade so zásadami poctivého obchodného styku, dobrými mravmi a k vysokej miere spokojnosti Študentov.

3.2. Lektor súhlasí s tým, aby každý Študent, ktorý využíva za odplatu jeho Služby, mohol získať prístup k jeho Užívateľskému obsahu, vrátane výučbových materiálov, výhradne pre osobné a nekomerčné vzdelávacie účely.

3.3. Lektor súhlasí s využitím a sprístupnením svojho Užívateľského obsahu a informácií o poskytovaných Službách Lektora pre účely marketingu, propagácie a reklamy Služieb Speage a online platformy v akomkoľvek médiu. Speage je tiež oprávnený používať meno Lektora ako súčasť marketingu, reklamy alebo propagácie.

3.4. Užívatelia sú povinní rešpektovať súkromie a chránené osobnostné práva ostatných Užívateľov a nie sú oprávnení zasahovať do práv ostatných Užívateľov neoprávneným alebo zneužívajúcim konaním, vrátane zneužívania hodnotenia a spätnej väzby. Študenti sa zaväzujú, že ich názory a hodnotenia nebudú použité na umelé zvyšovanie alebo znižovanie ratingu Lektorov.

3.5. Lektor sa dopustí závažného porušenia týchto Podmienok, ak:
– nedodá žiadnu Službu, na ktorú sa zaviazal alebo ak takúto Službu dodá s omeškaním, s vadami alebo v neuspokojivej kvalite,
– poskytuje Služby v rozpore s informáciami sprístupnenými vo svojom Užívateľskom profile a v popise Služieb,
– pri poskytovaní Služieb porušuje svoje zmluvné povinnosti,
– poskytuje Služby spôsobom, ktorý vedie k nespokojnosti Študentov,
– nevyvinie primerané úsilie na vyriešenie sporu so Študentom,
– porušuje podmienky poskytovania Služieb, ochrany osobných údajov alebo dôverných informácií.

3.6. Speage si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia:
– pozastaviť alebo zrušiť prístup Užívateľa k jeho Užívateľskému kontu,
– obmedziť, pozastaviť alebo zrušiť poskytovanie Služieb Lektora,
– zadržať akékoľvek platby súvisiace s poskytovanými Službami Lektora.

3.7. Užívatelia sa zaväzujú, že počas doby 36 mesiacov od poskytnutia prvej Služby Lektora Študentovi bude vzájomný kontakt medzi Študentom a Lektorom v súvislosti s komunikáciou v cudzom jazyku alebo výučbou cudzích jazykov prebiehať výhradne prostredníctvom online platformy Speage. Študent sa zaväzuje, že ak počas uvedeného obdobia bude vyhľadávať, objednávať alebo zakupovať Služby od rovnakého Lektora, ktorého Služby využil, urobí tak výhradne využitím online platformy Speage. Lektor sa zaväzuje, že ak počas uvedeného obdobia bude ponúkať alebo poskytovať Služby rovnakému Študentovi, ktorý už jeho Služby využil, urobí tak výhradne využitím online platformy Speage. V prípade porušenia tejto povinnosti sú Študent a Lektor povinní zaplatiť Speage spoločne a nerozdielne zmluvnú pokutu vo výške 100 – násobku celkovej výšky odmeny, na ktorú vznikol Speage nárok za poskytovanie Služieb Speage v súvislosti so zmluvným vzťahom uzavretým medzi Študentom a Lektorom prostredníctvom platformy Speage počas obdobia posledných 12 mesiacov pred porušením uvedenej povinnosti; nárok Speage na náhradu škody tým nie je dotknutý.

3.8. Užívatelia sa zaväzujú zachovávať dôvernosť sprístupnených informácií o ostatných Užívateľoch a tretích subjektoch. Dôverné informácie, ktoré boli poskytnuté, odovzdané, oznámené alebo sprístupnené Užívateľovi na základe alebo v akejkoľvek súvislosti s poskytovanými Službami, môžu byť použité výhradne na účely poskytovania Služieb a v súlade s VOP a právnymi predpismi, ktoré upravujú nakladanie s takýmito údajmi. Užívatelia sa zaväzujú o dôverných informáciách poskytnutých, odovzdaných, oznámených alebo sprístupnených na základe alebo v akejkoľvek súvislosti s poskytovaním Služieb, zachovávať mlčanlivosť a chrániť ich pred zneužitím, poškodením, zničením, znehodnotením, stratou a odcudzením, a to i po zániku zmluvného vzťahu so Speage. Užívateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutého Užívateľa dôverné informácie poskytnúť, odovzdať, oznámiť, sprístupniť, zverejniť, publikovať, rozširovať, vyzradiť, ani použiť inak, než na účely poskytovania Služieb.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

4.1. Speage je oprávnený tieto Podmienky kedykoľvek jednostranne dopĺňať a meniť, a to s účinnosťou odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Speage www.speage.com. Pre Užívateľa sú tieto Podmienky záväzné v ich aktuálnom účinnom znení.

4.2. Práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. V prípade, ak je Užívateľ spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., právny vzťah sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Príslušné kogentné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, z obsahu ktorých vyplýva, že sa od ich znenia nie je možné odchýliť, nie sú týmito Podmienkami dotknuté. Právomoc na riešenie sporov z tohto zmluvného vzťahu majú súdy Slovenskej republiky.

4.3. Užívateľ je výhradne zodpovedný za akékoľvek porušenie týchto Podmienok, a to aj vtedy, ak k porušeniu dôjde v dôsledku prístupu do Užívateľského konta alebo využívania Služieb Lektora inou osobou.

4.4. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom: 1.8.2018

V Košiciach dňa 1.7.2018